Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

De geestelijke wereld

In de vorige hoofdstukken hebben we iets gezien over het feit dat muziek een machtig middel is om mensen en samenlevingen te beïnvloeden. Wat heeft de Bijbel hierover te zeggen? In dit hoofdstuk willen we daar iets meer op ingaan.

Eén van de engelen stond dicht bij God
Door de Bijbel heen laat God ons zien dat er een onzichtbare wereld is en dat wij daar als mensen alles mee te maken hebben. God Zelf is er altijd geweest. Hij is de Schepper van de hemel, de aarde en de mensheid. Bovendien schiep Hij een enorm aantal engelen. Engelen zijn dienende wezens met een eigen wil om keuzes te maken. Eén van de engelen, Lucifer (= Lichtdrager) stond dicht bij God. Hij had een belangrijke taak in de aanbiddingdienst voor God. Uit verschillende passages van de Bijbel kunnen we opmaken dat de tegenstander van God, die de Bijbel satan noemt, eens een stralend en schitterend wezen is geweest, een morgenster, zoon van de dageraad, volmaakt van gestalte, vol van wijsheid en volkomen schoon.

Hij wilde aan God gelijk zijn
Op een gegeven moment werd Lucifer opstandig en hoogmoedig. Hij wilde God niet meer dienen maar hij wilde zelf gediend worden. Hij wilde aan God gelijk zijn en aanbeden worden. Zijn streven mislukte en hij werd veroordeeld om zijn hoogmoed. Omdat hij het pleit tegen God heeft verloren en God niet persoonlijk kon raken, keerde hij zich tegen Gods schepping. Hij wist een gedeelte van alle engelen tegen God op te zetten en ervoor te zorgen dat ze voor hem kozen. God was genoodzaakt Lucifer te verbannen van de berg der goden.

Hij probeert Gods schepping te vernietigen
Sinds de zondeval heeft satan de mens in zijn macht, en praat hem hetzelfde doel aan: “Gij zult als God zijn.” Zo slaagt satan erin de mens mee te slepen in zijn strijd tegen God. De eerste mens is in handen van de satan gevallen en daardoor de hele mensheid en iedere individuele mens. Hij is de overste van deze wereld, de god van deze eeuw, de wereldbeheerser van deze duisternis. Hij probeert Gods schepping te vernietigen en haat vooral de mensen die Gods kant kiezen, doordat zij in geloof de Here Jezus Christus hebben aangenomen. Zijn uiteindelijke doel is niet: het de mens moeilijk maken, maar het reikt veel verder. Hij streeft ernaar de mens te vermoorden, te verslinden en de gelovigen te ziften als tarwe.

Satan probeert dan ook de mens in zijn systeem te houden
Satan is het hoofd van het domein van de boze geesten. Dit zijn demonische wezens die satan zijn gevolgd in zijn opstand tegen God. Ook de gevallen mens bevindt zich in zijn koninkrijk. De hele wereld ligt in de boze. Satan kan zijn macht en heerschappij uitoefenen via de zondige natuur van de gevallen mens. Hij doet dat door de mens tot zonde te verleiden. Hij probeert de mens te beletten een duidelijk zicht te krijgen op wie God is, wat God doet en wat Zijn wil is. Daartoe heeft hij het verstand van de mens verduisterd en belet hem zo om inzicht te verwerven in de goddelijke realiteit. Zijn activiteiten op dit gebied zijn: een verkeerd beeld geven van wie God is, het Woord van God weg te nemen uit het hart, leugens vertellen, de rechte weg verdraaien en dwaalleer inspireren die tot valse godsdienst leidt.

Verblinden, verdoven en uiteindelijk slavernij
Er is dus een geestelijke wereld met boze machten. En wij hebben als mensen te maken met een geestelijke strijd, of we dat nu willen of niet. Het is duidelijk dat men de geestelijke wereld niet kan zien met de natuurlijke ogen. Wanneer men naar de uitwerking van iets kijkt, bijvoorbeeld de muziekcultuur, kan men zien hoe manipulerende en dominerende invloeden de mensen verblinden, verdoven en uiteindelijk tot slavernij brengen. Nu zou het wel heel naïef zijn om alles aan de macht van satan en zijn duistere praktijken toe te schrijven. We hebben namelijk ook onze eigen verantwoordelijkheid en God zal ieder mens zelf oordelen naar wat in de boeken beschreven staat, naar hun werken. Zo zal de mens zelf rekenschap moeten afleggen en geoordeeld worden naar wat hij heeft gedaan, hetzij goed, hetzij kwaad.

Macht van de zonde, de wereld en satan
In de geestelijke strijd hebben wij te maken met drie grote machten: ten eerste de macht van de zonde. Deze macht is nauw verbonden met de macht van de dood want het loon van de zonde is de dood en de prikkel van de dood is zonde. Ten tweede is er de macht van de wereld en ten derde de macht van satan. Deze machten horen in zekere zin bij elkaar. Satan is immers de overste van de wereld. De hele wereld ligt in de duisternis. Tegelijk hangen deze twee machten buiten ons weer nauw samen met de macht in ons: de zonde. Nu wij de zonde in ons hebben, moet tegen ons gezegd worden: “Geef de duivel geen plaats” en moeten wij gewaarschuwd worden tegen de listen en de strik van de duivel. Op dezelfde wijze worden wij ook gewaarschuwd tegen de wereld, omdat ons zondige vlees in ons woont.

Misleidingen
Een golf van goddeloosheid en occultisme komt binnen in onze westerse samenleving. Occultisme houdt zich bezig met de dingen die verborgen en geheim zijn: contact met en de invloed van demonische machten. Veel mensen hebben daar geen idee van en weinig mensen beseffen hoe gevaarlijk occultisme is. Occultisme neemt een steeds grotere plaats in onze cultuur in: via onderwijs, geneeskunde en zelfs binnen onze huizen via de media en computers (via internet of computerspelletjes). Een machtig middel om mensen te misleiden en in zijn macht te brengen is muziek.

Een reële en kostbare relatie
Wanneer een mens zich tot God bekeert, berouw heeft over zijn zonden, die belijdt en laat, en in het geloof de Here Jezus Christus aanneemt, wordt hij een kind van God. Hij gaat een relatie met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus aan. Hij zal gaan ervaren hoe reëel en kostbaar deze relatie is, doordat hij van binnenuit begint te veranderen. Dit gebeurt door de vernieuwing van het denken, door het lezen van het Woord van God en door de vervulling met de Heilige Geest. Hij kan gaan beproeven wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. De duivel haat dit alles en zal alles gebruiken om nog zoveel mogelijk mensen te misleiden en te verblinden, zodat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zal bestralen.