Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Bus
Meer over jouw muziekkeuze
Sluiten

Over jouw muziekkeuze

Wat zegt de bijbel over muziek?

Het is goed om ook te kijken naar wat God in Zijn Woord heeft gezegd over muziek. We zullen dit doen aan de hand van het Bijbelboek Psalmen en enkele andere gedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament.

De Psalmen
Het bijbelboek Psalmen was de bundel geestelijke liederen van het volk Israël. In Hebreeuwse bijbels heet het “Sefer tehillim”, dat is “Boek van de lofprijzingen” of “lofzangen”. De Psalmen zijn door God Zelf gegeven in Zijn Woord.

In de Bijbel openbaart God zich aan de mens. In de Psalmen horen we echter ook de echo die de stem van God oproept in het mensenhart: de mens antwoordt zijn Schepper. Hij geeft uitdrukking aan zijn geloof, zijn dankbaarheid, zijn aanbidding, zijn verdriet, zijn rouw en zijn gebed.

De Psalmen brengen de verborgen opwellingen en gevoelens onder woorden die leven in de ziel van de gelovige.

De Psalmen zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Enkele daarvan wil ik hier noemen:

  • boetepsalmen (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143)
  • Lofprijzingpsalmen (106, 111, 1121, 113, 117, 135, 146-150)
  • Leerpsalmen (1, 5, 7, 15, 17, 50, 73, 94, 101)
  • Gebedspsalmen (17, 86, 90, 102, 142)
  • Psalmen in tijden van aanvechting (4, 5, 11, 28, 41, 55, 59, 64, 109, 120, 140, 143)

Dit zijn enkele thema’s die in de Psalmen naar voren komen. We zien dat de thematiek heel breed is; eigenlijk net zo breed als het leven met God. In ons persoonlijk geloof hebben we soms tijden van geestelijke hoogten en dan weer tijden van geestelijke diepten. Hiervan geven de Psalmen een mooi beeld.

Als er iets is dat we kunnen leren uit de inhoud en teksten van de Psalmen is het wel dat we alles wat ons bezighoudt, voor God neer mogen leggen en in iedere situatie van ons leven Hem erbij mogen betrekken.

Het Oude Testament
Naast de Psalmen is er in het Oude Testament nog veel meer te vinden over muziek.
Zo speelden sommige instrumenten een grote rol bij het volk Israël: De trompet of bazuin . God spreekt in luid bazuingeschal op de berg Sinai. Ook de harp of citer heeft een belangrijke functie. Door harp- en citerspel wijkt een boze geest van Saul en kwam de hand des Heeren op Elisa. David zingt en danst uit alle macht voor de ark van God, onder begeleiding van allerlei instrumenten . Naast de instrumenten hebben de zangers een speciale plaats binnen het volk Israël. Zij worden door God Zelf aangewezen om tijdens de speciale gelegenheden (bijv. de eredienst) de zang te verzorgen.

In het Oude Testament werd bij speciale gelegenheden vaak een lied gemaakt en gezongen. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij:

  • De doortocht van Israël door de Rode Zee
  • David die de Filistijnen heeft verslagen
  • Salomo die de troon bestijgt

We zien hier dat muziek bij het volk Israël een grote rol speelde. Bij allerlei gelegenheden werd er muziek gemaakt. Zowel bij de erediensten als bij bijzondere gebeurtenissen zoals overwinningen op vijanden.

Er staan in het Oude Testament echter ook Bijbelteksten waar muziek in een negatief kader wordt genoemd. “Het is beter te horen naar de berisping der wijzen dan dat men hoort naar het lied der dwazen” . Ook wordt muziek gebruikt bij de afgodendienst van het beeld van Nebukadnezar. Verder lezen we dat God tot Israël zegt: “Doe van Mij weg het getier van uw liederen, het getokkel van uw harpen wil Ik niet horen.” God haat hier Israëls eredienst, omdat het volk ten diepste ongehoorzaam is aan God. En de muziek die Israël maakt, kan dan ook onmogelijk naar Gods wil zijn. Uit deze Bijbelteksten blijkt dat muziek vaak een uitvloeisel is van het geloofsleven dat iemand leidt. Het is bij het bezig zijn met muziek dus van groot belang hoe de gerichtheid van uw hart is.

Het Nieuwe Testament
In het Nieuwe Testament is muziek uiteraard niet verdwenen uit het leven van het volk Israël. Toch wordt er veel minder over geschreven dan in het Oude Testament. De dingen die er over worden geschreven, hebben veelal betrekking op enerzijds de lofprijzing in de gemeente en anderzijds de lofprijzing door de engelen in de hemel.

Zo lezen we bijvoorbeeld de opdracht die Paulus de gemeente meegeeft: ”…en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte.” We worden opgeroepen om God te loven met liederen. En hierbij is het belangrijk dat we dit van harte doen; met heel ons hart.

In Openbaring staan verschillende voorbeelden van teksten over muziek: “En zij zongen een nieuw gezang…” In het Bijbelboek Openbaring krijgen we diverse ‘kijkjes’ in het hemelse koninkrijk van God, waar de gelovigen Hem dag en nacht lofprijzen met nieuwe liederen. God wordt hier groot gemaakt.

Daar tegenover lezen we over de goddeloze stad Babylon, die zal worden vernietigd door God: “En geen stem van citerspelers, en zangers, van fluitspelers of bazuinblazers zal meer in u gehoord worden, en niemand die enige kunst beoefent, zal meer in u gevonden worden…” God is de bron van alle creativiteit en zonder Hem is er geen creativiteit mogelijk. Laten we God danken voor alles wat Hij ons schenkt en die gaven tot Zijn eer gebruiken!