Bij Jezus kom je Thuis!

Bus

Beleidsplan van Landelijke Stichting Naar House

Beleidsplan

Vooraf

Voor u ligt het beleidsplan van Landelijke Stichting Naar House. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd. (zie http://anbi.nl/publicatieverplichting/)

Namens het bestuur van Stichting Naar House

Wilco Steenbergen,

Voorzitter

Profiel van Landelijke Stichting Naar House

Landelijke Stichting Naar House is een stichting gericht op het verspreiden van het Evangelie.

Stichting Naar House werd opgericht en notarieel geregistreerd in 1994. Giften via Stichting Naar House bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig.

De doelstelling en het actuele beleid

De doelstelling en grondslag van Stichting Naar House is als volgt in de statuten beschreven:

De stichting heeft ten doel de verbreiding van het evangelie van Jezus Christus, zoals dat uit de Bijbel tot ons komt; het begeleiden en geven van nazorg aan hen die zich aangesproken weten door of bekeerd zijn door het evangelie.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het geven van voorlichting aan onder meer kerken en scholen;
b. het verwerven en beschikbaar stellen van kennis en andere dienstige middelen die aan het verwezenlijken van het doel kunnen bijdragen;
c. het doen van ideële uitkeringen ter verwezenlijking van de hiervoor vermelde doelen.
d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijke kunnen zijn.

De geloofsbasis van de stichting luid als volgt:
De stichting heeft ten grondslag het evangelie van Jezus Christus zoals dat tot ons komt vanuit Het Woord van God, zoals dat is opgetekend in de Bijbel, in alle canonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, zij zijn geïnspireerd door de Heilige Geest, onfeilbaar in de oorspronkelijke handschriften en van de hoogste en enige beslissende gezag in geloof en leven en zoals dat kort verwoord is in de Apostolische geloofsbelijdenis.

Bestedingen
Jaarlijks worden de geworven donaties zo direct mogelijk besteed. Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankrente- en kosten, kantoorkosten, kosten voor evangelisatie materiaal en middelen en algemene kosten.

De bestedingen zijn direct terug te koppelen aan de activiteiten van de stichting. Landelijke Stichting Naar House ontvangt incidenteel van giftgevers bestemde giften. Deze worden direct besteed aan het opgegeven doel.

Beloningsbeleid

Bestuurders mogen voor gemaakte onkosten een vergoeding ontvangen.

Rechtsvorm, inschrijving, fiscaal nummer, jaarverslagen en contactgegeven

Landelijke Stichting Naar House is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 41134370 als de Landelijke Stichting Naar House, adres De Vijf Boeken 12A, 2911BL Nieuwerkerk a/d IJssel. Het fiscaal/RSIN nummer van de stichting is 806347223