Bij Jezus kom je Thuis!

Bus

Beleidsplan van Landelijke Stichting Naar House

Beleidsplan

Vooraf

Voor u ligt het beleidsplan van Landelijke Stichting Naar House. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd. (zie http://anbi.nl/publicatieverplichting/)

Namens het bestuur van Stichting Naar House

Frits Mostert,

Voorzitter

Profiel van Landelijke Stichting Naar House

Landelijke Stichting Naar House is een stichting gericht op het verspreiden van het Evangelie.

Stichting Naar House werd opgericht en notarieel geregistreerd in 1994. Giften via Stichting Naar House bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig.

De doelstelling en het actuele beleid

De doelstelling en grondslag van Stichting Naar House is als volgt in de statuten beschreven:

De stichting heeft ten doel het verspreiden van het Evangelie, met name bij jongeren, en het geven van voorlichting en cursussen van organisaties en instellingen, die na te melden geloofsbasis onderschrijven .

De geloofsbasis van de stichting luid als volgt:

-Wij geloven in het woord van God, zoals dat is opgetekend in de Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament, als zijnde woordelijk geïnspireerd door de Heilige Geest, onfeilbaar in de oorspronkelijke handschriften en van de hoogste en enig beslissende autoriteit in geloof en leven. -Wij geloven in één God, eeuwig bestaande in de drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. -Wij geloven, dat Jezus Christus door de Heilige Geest werd verwekt en geboren is uit de maagd Maria en daarom waarlijk God en waarlijk mens is. -Wij geloven, dat de mens naar Gods beeld werd geschapen, dat hij zondigde en zich daarmee niet slechts aan de lichamelijke dood blootstelde, doch aan ook aan de geestelijke dood, hetgeen de gescheidenheid van God betekend; dat alle menselijke wezens geboren worden met een zondige natuur en dat zij, die de jaren des onderscheidt bereiken zondaars worden in de gedachte, woord en daad. -Wij geloven, dat de Here Jezus Christus stierf voor onze zonden naar de Schriften, als plaatsvervangend Offer en dat allen, die in Hem geloven, gerechtvaardigd zijn op grond van zijn vergoten bloed. -Wij geloven in de lichamelijke opstanding van onze gekruisigde Heer, in zijn hemelvaart en in zijn levende tegenwoordigheid in de Hemel als voorspraak en Hogepriester voor ons. -Wij geloven in de persoonlijke en spoedige wederkomst van onze Here en Heiland, Jezus Christus. -Wij geloven, dat allen, die de Here Jezus in het geloof aanvaarden, wedergeboren zijn uit de Heilige Geest en daardoor kinderen van God worden. -Wij geloven in de lichamelijke opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen, de eeuwige gelukzaligheid voor de geredden en de eeuwige straf voor de verlorenen.

Jaarlijks worden de geworven donaties zo direct mogelijk besteed. Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankrente- en kosten, kantoorkosten, kosten voor evangelisatie materiaal en middelen en algemene kosten.

Bestedingen

De bestedingen zijn direct terug te koppelen aan de activiteiten van de stichting. Landelijke Stichting Naar House ontvangt incidenteel van giftgevers bestemde giften. Deze worden direct besteed aan het opgegeven doel.

Beloningsbeleid

Bestuurders mogen voor gemaakte onkosten een vergoeding ontvangen.

Rechtsvorm, inschrijving, fiscaal nummer, jaarverslagen en contactgegeven

Landelijke Stichting Naar House is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 41134370 als de Landelijke Stichting Naar House, adres De Vijf Boeken 12A, 2911BL Nieuwerkerk a/d IJssel. Het fiscaalnummer van de stichting is 97.93.665