Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Vergeving

 • "Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt…" (Psalm 130:4)
 • "Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam…" (Handelingen 10:43)
 • "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden en u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen…" (Handelingen 2:38)
 • "De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig…" (Jesaja 55:7)
 • "En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade…" (Efeziërs 1:7)
 • "En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren…" (Mattheüs 6:12)
 • "Maar wees naar elkaar vriendelijk, barmhartig, elkaar vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft…" (Efeziërs 4:32)
 • "Verdraagt elkaar en vergeeft elkaar, als de één tegen de ander een grief heeft; zoals ook de Here u vergeven heeft, doe ook u evenzo…" (Kolossenzen 3:13)
 • "Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar als u de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven…" (Mattheüs 6:14-15)
 • "En wanneer u staat te bidden, vergeeft wat u tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Als u echter niet vergeeft, zal ook uw Vader die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven…" (Marcus 11:25-26)
 • "Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend…" (Psalm 103:1-5)
 • "Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; niet altijd blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen; Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden; maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons..." (Psalm 103:8-12)