Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Liefde

 • "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft…" (Johannes 3:16)
 • "God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem…" (1 Johannes 4:16b)
 • "Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten…" (1 Johannes 3:16-17)
 • "Dit is een nieuwe opdracht die Ik u geef: heb liefde voor elkar. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor u heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat u mijn discipelen bent…" (Johannes 13:34-35)
 • "Zoals de Vader Mij (Jezus) heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde…" (Johannes 15:9-10)
 • "Ik zeg dat u net zoveel van elkaar moet houden als Ik van u gehouden heb. Wie zijn leven voor zijn vrienden overheeft, heeft de grootste liefde. U bent mijn vrienden als u doet wat Ik zeg. Ik noem u niet langer slaven, want een heer neemt zijn slaven niet in vertrouwen. Maar Ik noem u vrienden, omdat Ik u alles heb verteld wat Ik van mijn Vader gehoord heb…" (Johannes 15:12-15)
 • "Er is de liefde geen vrees (angst), maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad…" (1 Johannes 4:18-19)
 • "Geliefden, laat ons elkaar liefhebben, want de liefde is uit God, en een ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad, en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God gezien; als wij elkaar liefhebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt…" (1 Johannes 4:7-12)
 • "En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie; maar de meeste van deze is de liefde…" (1 Korinthiërs 13:13)
 • "Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart…" (Spreuken 3:3)
 • "Want sterk als de dood is de liefde. Onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht, haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed van de Heer. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen…" (Hooglied 8:6b-7)
 • "De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel…" (Sefanja 3:17)
 • "God bewijst zijn liefde voor ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is…" (Romeinen 5:8)
 • "Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is…" (Romeinen 5:5)
 • "Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?" (Romeinen 8:35+39)
 • "Als ik Gods woord doorgeef, alle diepe dingen doorgrond en alles weet en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan. De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet jaloers. Zij doet niet evenwichtig en is niet trots; zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd; zij neemt niemand iets kwalijk; zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand…" (1 Korinthe 13:2-4,6-7)
 • "En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, zoals je het van het begin gehoord hebt, dat je daarin moet wandelen…" (2 Johannes 1:6)
 • "De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling van de wet…" (Romeinen 13:10)
 • "Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?" (1 Johannes 3:17)
 • "Niemand schatte je gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid..." (1 Timotheüs 4:12)
 • "Schuw de begeerten van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart…" (2 Timotheüs 2:22)
 • "Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem…" (1 Johannes 2:15)
 • "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid (geduld), vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing…" (Galaten 5:22)
 • "En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, zoals je het van het begin gehoord hebt, dat je daarin moet wandelen…" (2 Johannes 1:6)
 • "Maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn..." (1 Johannes 2:5)