Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Het huwelijk (en seksualiteit)

 • "En de Here God zei: het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past…" (Genesis 2:18)
 • "Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten (loskomen van ouders) en zijn vrouw aanhangen (samenvoegen, verbinden), en zij zullen tot één vlees zijn (eenheid, gemeenschap)…" (Genesis 2:24)
 • "Die een vrouw gevonden heeft, heeft een goede zaak gevonden en hij heeft welgevallen verworven van de Here…" (Spreuken 18:22)
 • "U hebt gehoord dat er gezegd is: u zult niet echtbreken. Maar Ik (Jezus) zeg u: een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd…" (Mattheüs 5:27-28)
 • "Ons lichaam is niet bestemd voor de ontucht (volgens de Bijbel is ontucht alle seksualiteit buiten het huwelijk tussen man en vrouw), maar voor de Here en de Here zorgt voor het lichaam. Zoals God de Here Jezus Christus weer levend heeft gemaakt, heeft Hij ook de kracht om ons weer levend te maken. Weet u niet dat uw lichaam een lichaamsdeel van Christus is? Kan ik dan toestaan dat een lichaamsdeel van Christus gemeenschap heeft met een prostituee? Absoluut niet! Of weet u niet dat u, door gemeenschap te hebben met een prostituee, één met haar wordt? Want God heeft gezegd dat man en vrouw door de gemeenschap één lichaam worden. Maar als u gemeenschap met de Here hebt, bent u één van geest met Hem. Houd u ver van elke vorm van hoererij. Geen andere zonde heeft zo wezenlijk met uw lichaam te maken. Als u met een andere dan uw eigen vrouw gemeenschap hebt, doet u kwaad aan uw eigen lichaam… Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Van de Geest, die God u heeft gegeven en die nu in u woont? U bent niet van uzelf! God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht! Gebruik daarom ieder deel van uw lichaam om God eer te geven!" (1 Corinthiërs 6:13b-19)
 • "Verlaat Gods weg niet! Mensen die vrije seks voorstaan, afgoden dienen, overspel plegen of zich met homoseksuele praktijken inlaten, blijven buiten het Koninkrijk van God. Dat geldt ook voor dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters. Sommigen van u zijn vroeger ook zo geweest. U bent nu schoongewassen en voor God afgezonderd. U bent onschuldig verklaard in de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God…" (1 Corinthiërs 6:10-11)
 • "Laat iedereen het huwelijk in ere houden. Man en vrouw moeten elkaar trouw blijven. Wie overspel pleegt, zal door God gestraft worden…" (Hebreeën 13:4). Er wordt hier gesproken over overspel. Met overspel wordt niet alleen het daadwerklijk vreemdgaan bedoelt, maar ook het begerig kijken naar een man of vrouw (Matteüs 5:28). In Bijbels opzicht is het kijken naar pornografisch materiaal dus ook overspel.
 • "God wil namelijk dat u Hem helemaal toebehoort en dat u zich ver houdt van elke vorm van ontucht. Ieder van u moet zijn lichaam beheersen, zodat het niet onteerd wordt, maar aan God toebehoort. Laat u niet overweldigen door uw hartstochten en begeerten, zoals gebeurt bij mensen die God niet kennen. Vergrijp u niet aan de vrouw van een ander, waardoor u uw broeder bedriegt. Wij hebben u gewaarschuwd dat als u zulke dingen doet, de Here u daarvoor zal straffen. God heeft ons geroepen om zuiver voor Hem te leven en niet om ons met allerlei onzuiverheid in te laten…" (1 Tessalonicenzen 4:3-7)
 • "Vrouwen, doe wat uw man van u vraagt, ook als u een man hebt die zelf niet doet wat God van hem vraagt. Als hij ziet hoe zuiver u leeft en hoeveel ontzag u voor God heeft, zal hij zonder woorden voor de Here gewonnen worden. Daarbij moet u niet te veel aandacht aan uw uiterlijk besteden. Het gaat niet om een mooi kapsel, dure sieraden of schitterende kleren. Het gaat om uw innerlijke instelling. Een sieraad dat voor God grote en blijvende waarde heeft, is een vriendelijk en evenwichtig karakter. Dat was het sieraad van de gelovige vrouwen vroeger, die op God vertrouwden en deden wat hun man van hen vroeg. Denk eens aan Sara, die haar man Abraham gehoorzaamde en hem als hoofd van het gezin respecteerde. Volg haar voorbeeld door goed te doen en u niet bang te laten maken; dan bent u dochters van haar. En wat de mannen betreft: u moet voorzichtig met uw vrouw omgaan. U weet dat zij minder weerstand heeft dan u. Geef haar de eer die haar toekomt, omdat God haar net als u het eeuwige leven geeft. Anders zal er een belemmering in uw gebedsleven optreden…" (1 Petrus 3:1-7)
 • "Maar om ontucht te voorkomen is het beter dat iedereen trouwt; elke man moet zijn eigen vrouw hebben en elke vrouw haar eigen man. De man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt en de vrouw haar man wat hem toekomt. De man heeft net zoveel zeggenschap over het lichaam van zijn vrouw als zijzelf en de vrouw net zoveel over het lichaam van haar man als hij. Ontneem elkaar het recht op uw lichaam niet, behalve als u samen afspreekt tijdelijk geen gemeenschap te hebben, omdat u de tijd wilt gebruiken om te bidden. Maar daarna moet u weer gewoon gemeenschap met elkaar hebben. Anders zou satan u, door uw gebrek aan zelfbeheersing, in verleiding kunnen brengen. Ik wil hiermee niet zeggen dat u moet trouwen; u mag trouwen…" (1 Corinthiërs 7:2-6)
 • "Vrouwen, voeg u naar uw man net zoals u zich voegt naar de Here. De man leidt zijn vrouw, zoals Christus zijn Gemeente leidt; Hij gaf zijn leven om haar te redden! Dus, vrouwen, u moet zich in alles naar uw man voegen, zoals de Gemeente zich naar Christus voegt. Mannen, geef uw vrouw deze liefde als Christus aan zijn Gemeente gaf, toen Hij zich volledig voor haar opofferde. Christus zonderde zijn Gemeente voor Zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. Hij wilde dat de Gemeente stralend voor Hem zou staan; volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. Zo moeten ook de mannen hun vrouw liefhebben en verzorgen als hun eigen lichaam. Want als de man zijn vrouw liefheeft, heeft hij ook zichzelf lief. Geen mens haat zijn eigen lichaam, maar verzorgt en voedt het, zoals ook Christus zorgt voor de Gemeente, zijn lichaam, waarvan wij deel uitmaken. Dat wordt bevestigd door de Boeken, waarin staat: als een man trouwt, moet hij zijn ouders verlaten en één met zijn vrouw worden. Dan zullen zij samen één mens zijn. Ik weet dat dit moeilijk te begrijpen is, maar ik zeg het om duidelijk te maken wat voor verhouding tussen Christus en zijn Gemeente bestaat. Voor ieder van ons persoonlijk komt het hierop neer: de man moet net zoveel van zijn vrouw houden als van zichzelf en de vrouw moet haar man respecteren…" (Efeziërs 5:22-33)