Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Genezing

 • "Want Ik, de Here, ben uw Heelmeester…" (Exodus 15:26b)
 • "Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden…" (Jesaja 53:3-5)
 • "En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk…" (Mattheüs 4:23)
 • "En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal…" (Mattheüs 9:35)
 • "En Hij ontving hen en sprak tot hen over het Koninkrijk Gods, en die genezing nodig hadden, maakte Hij gezond…" (Lucas 9:11b)
 • "Hij hoorde het en zei: zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn…" (Mattheüs 9:12)
 • "De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here; Hij behoedt al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken…" (Psalm 34:19-21)
 • "De Here steunt hem op het ziekbed, in zijn ziekte verandert U geheel zijn legerstede…" (Psalm 41:4)
 • "Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest…" (Psalm 103:1-3)
 • "Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden…" (Psalm 147:3)
 • "Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun hele lichaam…" (Spreuken 4:20-22)
 • "Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren…" (Spreuken 17:22)
 • "Zie, mijn bittere beproeving werd tot heil. U toch bent het, die mijn leven gered hebt van de groeve der vernietiging, want U hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen…" (Jesaja 38:17)
 • "Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon van gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; u zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal…" (Maleachi 4:2)
 • "Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden…" (Marcus 16:18b)
 • "En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen…" (1 Korinthiërs 12:28)
 • "Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten van de gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Here. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergeving schonken worden. Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar opdat u genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt…" (Jakobus 5:14-16)
 • "En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing van de volken…" (Openbaring 22:1-3)
 • "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zei: zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei: schrijf want deze woorden zijn getrouw en waarachtig…" (Openbaring 21:1-5)