Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Eenzaamheid

 • "En de Here God zei: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past…" (Genesis 2:18)
 • "Ook als er twee neder liggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden?" (Prediker 4:11)
 • "Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Here zal mij aannemen…" (Psalm 27:10)
174
 • "Hij is de Vader van de wezen en de Rechter van de weduwen, God in zijn heilige woning; God die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed…" (Psalm 68:6-7a)
 • "In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want U alleen, o Here, doet mij veilg wonen…" (Psalm 4:9)
 • "Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige…" (Psalm 91:1)
 • "Gelukkig hij, die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die trouw houdt tot in eeuwigheid…" (Psalm 146:5-6)
 • "Werp al uw bekommernis (zorgen) op Hem, want Hij zorgt voor u…" (1 Petrus 5:7)
 • "Ik zal u niet als wezen achterlaten…" (Johannes 14:18)
 • "En ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn…" (Johannes 14:16-17)
 • "Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: de Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?" (Hebreeën 13:5b-6)
 • "Vrees niet, want Ik ben met u; wees niet beangst, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid…" (Jesaja 41:10)
 • "Wees sterk en hebt goede moed, vreest niet en verschrikt niet voor hun aangezicht; want het is de Here, uw God, die met u gaat; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten…" (Deuteronomium 31:6)
 • "En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld…" (Mattheüs 28:20)