Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

De dood

 • "En de Here God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof mag je vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zul je niet eten, want ten dage dat je daarvan eet, zul je voorzeker sterven…" (Genesis 2:16-17)
 • "Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben…" (Romeinen 5:12)
 • "Want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here…" (Romeinen 6:23)
 • "De laatste vijand die onttroond wordt, is de dood…" (1 Korinthe 15:26)
 • "Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden die gedurende hun hele leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd (voor eeuwig veroordeeld) waren…" (Hebreeën 2:14)
 • "Daar wij weten dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem. Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde, eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God…" (Romenen 6:9-10)
 • "Want, als door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave van gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus…" (Romeinen 5:17)
 • "En nu heeft Hij ons dit allemaal duidelijk gemaakt door de komst van onze Redder, Jezus Christus, die de macht van de dood gebroken heeft en ons heeft laten zien hoe wij, door op Hem te vertrouwen, eeuwig leven kunnen krijgen…" (2 Timotheüs 1:10)
 • "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven…" (Johannes 5:24)
 • "Ik heb u dan gezegd, dat u in uw zonden zult sterven; want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven…" (Johannes 8:24)
 • "En een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven…" (Johannes 11:26)
 • "En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel…" (Hebreeën 9:27)
 • "En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens, en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood; de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs…" (Openbaring 20:11-15)
 • "En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En Hij die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw…" (Openbaring 21:4-5a)
 • "Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de

dood en het dodenrijk…" (Openbaring 1:17b-18)