Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Wie is Jezus?

Ongeveer tweeduizend jaar geleden leefde Jezus op aarde. Zijn leven staat beschreven in de vier eerste boeken van het Nieuwe Testament, (de evangelieën) in de Bijbel. Je kan er lezen hoe Jezus leefde, waar Hij leefde en wat Hij betekend heeft voor de mensen toen en voor de mensen nu.

Jezus is de eeuwige (voor altijd) Zoon van God. God de Vader was daar heel duidelijk over.

 • "Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest van God neerdalen als een duif en op Hem (Jezus) komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen (verheugt mijn hart) heb…" (Mattheüs 3:16-17)

Jezus heeft geopenbaard wie God is en wat Hij van ons vraagt.

 • "Deze (Jezus), de afstraling van zijn (God) heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen…” (Hebreeën 1:3a)
 • "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien…" (Johannes 14:9)
 • "En wat Ik (Jezus) van Hem (God) gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld…" (Johannes 8:26b)

Jezus is als een mens naar deze wereld gekomen om de mensen redding te brengen. Met het uiteindelijke doel om zijn Vader te eren.

 • "Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden…" (Lucas 19:10)

Jezus droeg de straf op de zonde voor de mens. Hoewel de mens schuldig tegenover God stond, koos Jezus ervoor om naar deze wereld te komen en de straf van God vrijwillig te ondergaan. God is volkomen liefde, maar ook volkomen rechtvaardig. Doordat de mens zondigt, staat hij schuldig tegenover God. Iemand die het kwade doet, moet gestraft worden. Zo gebeurt dat in de normale gang van zaken ook. Het bijzondere is dat Jezus naar deze wereld kwam, om de straf voor ons te dragen. Hij droeg de zonde van de gehele wereld, zegt de bijbel. Hij kon de straf op de zonde dragen, omdat Hij zelf zonder zonde was. God liet alle zonde op Hem terecht komen.

 • "Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt…" (Johannes 1:29b)

Hij was volkomen mens die ook met verleidingen te maken had, maar toch zondigde Hij niet. Daaruit blijkt dat Hij ook God was.

 • "…maar één, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder te zondigen…" (Hebreeën 4:15b)

Dat Hij ook God was, kun je opmaken uit het feit dat Hij de dood overwonnen heeft. Hij had van zijn Vader het volgende gebod ontvangen.

 • "Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het opnieuw te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het opnieuw te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen…" (Johannes 10:17-18)

Jezus had de opdracht gekregen om zijn leven af te leggen, te sterven, maar daarnaast ontving Hij ook de macht van zijn Vader om weer op te staan uit de dood. Jezus is zelfs sterker dan de dood!

 • "Dood, je kunt de overwinning wel vergeten. Dood, wat voor kwaad zul je nu nog doen?" (1 Corinthiërs 15:55)

Jezus is gekomen om de mens vrij te maken van de slavernij van de zonde. Hij is een volkomen Verlosser die er naar verlangt om de mens volledig vrij te maken.

 • "Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn…" (Johannes 8:36)

Jezus is echter niet alleen gekomen om de weg van het kruis te gaan en mensen te verlossen van de zonde. In het Oude Testament worden ook andere kenmerken van Jezus’ bediening benadrukt, die je ook terug kunt vinden in de Evangeliën in het Nieuwe Testament.

 • "De Geest van God de Here rust op mij, omdat de Here mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten, te bevrijden…" (Jesaja 61:1)

Gezalfd betekent, dat je ergens voor apart gezet bent. Je ontvangt een bepaalde taak. Jezus was door de Heilige Geest gezalfd om de kenmerken uit deze tekst in vervulling te doen gaan. Al de punten die in de tekst hierboven beschreven staan, vind je terug in het leven van Jezus.

 • "En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en kwaal onder het volk. En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrië; en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden, en Hij genas hen…" (Mattheüs 4:23-24)
 • "Want Hij genas velen, zodat allen, die kwalen hadden, op Hem aandrongen om Hem te kunnen aanraken. En de onreine geesten wierpen zich voor Hem neer, telkens als zij Hem zagen, en zij schreeuwden, zeggende: U bent de Zoon van God…" (Marcus 3:10-11)
 • "Van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem…" (Handelingen 10:38)

Jezus is werkelijk in staat de leegte in ieder mensenleven te vullen.

 • "Maar wie van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt…" (Johannes 4:14)

Net voordat Hij terug ging naar zijn Vader, gaf Hij zijn volgelingen (discipelen) de volgende opdracht.

 • "En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest en leer hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld…" (Mattheüs 28:18-20)

Jezus is naar de hemel gegaan om voor Zijn volgelingen een plaats te bereiden in de hemel, en als die plaats bereid is, zullen we naar de hemel gehaald worden.

 • "In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben." (Johannes 14:2-3)
 • "En Hij (Jezus) zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de gehele schepping…" (Marcus 16:15)

Jezus zit nu aan de rechterhand van God en wacht tot het moment is aangebroken waarop Hij opnieuw naar deze aarde zal komen om zijn kinderen thuis te halen en de wereld te oordelen.

 • "De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God…" (Marcus 16:19)
 • "En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel…" (Marcus 13:26-27)
 • "En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel van vuur (hel) geworpen. Dat is de tweede dood; de poel van vuur. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel van vuur…" (Openbaring 20:11-15)

Uiteindelijk zullen de satan en zijn handlangers volkomen door Hem verslagen worden en zullen er een nieuwe hemel en aarde zijn, waarin geen tranen, verdriet, pijn, moeite en de dood zullen zijn.

 • "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was niet meer…" (Openbaring 21:1)