Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Wat is zonde?

Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.

Toen God de wereld schiep was de mens volmaakt en kende geen zonde. De mens leefde in harmonie met God. Wel gaf God de mens het gebod dat hij van alle bomen in de hof mocht eten, behalve van één boom. Als hij daar toch van at, zou hij sterven.

 • "En de Here God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof mag u vrij eten, maar van de boom van kennis, van goed en kwaad, daarvan zult u niet eten, want ten dage, dat u daarvan eet, zult u voorzeker sterven…" (Genesis 2:16-17)

De mens was echter ongehoorzaam aan het gebod wat God hem had gegeven. Daardoor kwam de zonde, met al zijn gevolgen, de wereld binnen. De mens leefde niet meer in perfecte relatie met God. Er was een breuk ontstaan tussen God en de mens.

 • "Luister! De Here is niet te zwak om u te redden. En Hij is ook niet plotseling doof geworden! Hij hoort u wel als u roept! Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God…" (Jesaja 59:1-2a)

In de Bijbel wordt dat de zondeval genoemd. Sindsdien is de zonde over gegaan op ieder mens, zodat iedereen te maken heeft met het kwaad. Iedereen is voortgekomen uit die ene mens die gezondigd heeft en daarom heeft een ieder gezondigd en heeft ook een ieder te maken met de gevolgen van de zonde.

 • "Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, samen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één…" (Romeinen 3:11-12)

Zonde hoort echter niet bij de oorspronkelijke bedoeling die God met de mens had. God had juist een verlangen om in een intense relatie met de mens te leven. Zonde doet God verdriet.

Na de zondeval waarschuwde God de mens, dat zonde de mens zou belagen. Dat betekent dat de zonde iedere keer weer aanvalt. Daarom gaf Hij de mens de opdracht om over de zonde te heersen.

 • "Maar als u niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, maar over wie u moet heersen…" (Genesis 4:7)

Maar al vanaf het begin gaat het iedere keer weer fout. De mens blijft zondigen. Hoe komt dat? De mens is geboren met een zondige natuur, waardoor hij elke keer weer opnieuw zondigt. Jezus noemt de mens een slaaf van de zonde.

 • "Jezus antwoordde hun: voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde…" (Johannes 8:34)

Maar wat houdt zonde nu concreet in? Wat is in Gods ogen zonde?

 • "Hij (Jezus) ging verder: je wordt slecht door wat je denkt. Uit je innerlijk, je hart, komen slechte gedachten voort. Hoererij, diefstal en moord; overspel, hebzucht en gemenigheid; bedrog, losbandigheid en jaloezie; gevloek, hoogmoed, onverschilligheid en zo meer, komen van binnen uit de mens. Die maken hem slecht. " (Marcus 7:21-23)
 • "Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt: overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid; afgoderij en spiritisme; haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, sektarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen. Ik heb u al eens eerder gezegd dat mensen die dat soort dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen ontvangen…" (Galaten 5:19-21)

Zonde is: een overtreding van Gods wet:

 • "Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden." (1 Johannes 3:4)

Zonde is: het tekortkomen aan Gods eis om rechtvaardig te zijn:

 • "Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God." (Romeinen 3:23)

Zonde is: het doen van je eigen wil in plaats van het doen van Gods wil:

 • "U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered." (Efeze 2:1-5)

Zonde is: opstandig zijn tegen God:

 • "Hij voegt zonde toe aan zonde, hij is opstandig waar wij bij zijn en spreekt zich keer op keer uit tegen God." (Job 34:37)

Zonde is: verkeerd handelen en ontrouw zijn:

 • "Want liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Maar zij hebben het verbond met mij geschonden, zoals eens in de stad Adam, daar waren ze mij al ontrouw." (Hosea 6:6-7)

Zonde is: het niet nakomen van verplichtingen:

 • "Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. " (Matteüs 6:12)

Dit is nog niet eens alles wat de Bijbel erover zegt. Wie kan ontkennen dat hij daar niet mee te maken heeft in zijn leven? Als jij je leven wilt inrichten volgens de richtlijnen van God, zul je steeds beter de zonde in je eigen leven gaan inzien.

De mens heeft daarom iemand nodig die hem kan verlossen van de macht (greep) van de zonde. Daarom kwam Jezus naar de aarde. Hij was zonder zonde en niet geboren met een zondige natuur. Doordat Hij zijn hele leven niet zondigde, was Hij werkelijk in staat de mens te bevrijden uit de macht en heerschappij van de zonde. God liet alle zonde op Hem komen en Jezus droeg vrijwillig de straf op de zonde.

 • "Wanneer dan de Zoon (Jezus) u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn…" (Johannes 8:36)

Als Jezus Christus een mens verandert, wordt er in de Bijbel beschreven dat die mens een nieuwe schepping wordt. Je zou het kunnen vergelijken met twee stellen kleren. De kleren die je aan hebt, trek je uit (de oude mens) en je trekt een nieuw stel kleren aan (de nieuwe mens). Dat is ook wat Jezus doet als jij je leven aan Hem geeft.

 • "Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen…" (2 Korinthiërs 5:17)

Toch komt het voor dat christenen met zonden blijven zitten. Dat komt omdat de zonde heel diep verweven is met ons hele bestaan. Daarom is het belangrijk dat er met elke zonde gebroken wordt. God belooft, dat als iemand zijn zonde belijdt, Hij hem zal vergeven.

 • "Als wij onze zonden belijden (erkennen), Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid…" (1 Johannes 1:9)
 • "Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming…" (Spreuken 28:13)

Daarnaast moet een mens totaal vernieuwd worden in zijn denken. Want de zonde tast ook het denken aan.

 • "U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u gaan ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt…" (Romeinen 12:2)

Je zou het als volgt kunnen samenvatten.

 • "Laat ik (Paulus) dit zeggen, en ik spreek namens de Here: leef niet langer als mensen die Gods wil niet kennen, want die zijn verblind en verward. In hun hart is het helemaal donker. Zij staan ver van het leven van God, omdat zij niets van Hem willen weten en Hem niet willen begrijpen. Het kan hun niets schelen of iets goed of slecht is. Zij trekken zich nergens iets van aan en worden voortgedreven door hun slechte gedachten en wilde begeerten. Maar dat heeft Christus u niet geleerd. Als u werkelijk zijn stem hebt gehoord en Hij u de waarheid over zichzelf heeft bekend gemaakt, moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken; uw vroegere manier van leven, waardoor u geluk en vrede meende te vinden, maar die u in werkelijkheid dood en verderf bracht. Uw denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, u moet een heel nieuw mens worden, die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren…" (Efeziërs 4:17-24)

Als je tot geloof komt in de Here Jezus, komt de Heilige Geest in je wonen en wil Hij je helpen om zonde samen met Hem te overwinnen. Als je gaat proberen om in eigen kracht zonde te overwinnen, zul je er achter komen dat het niet lukt. Je hebt een sterker iemand nodig: de Heilige Geest. De bijbel spreekt daar zelf ook over.

 • "Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik…" (Romeinen 7:19)
 • "Wat ben ik er ellendig aan toe! Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus, onze Here…" (Romeinen 7:24-25)

De zonde is overwonnen door Jezus en de Heilige Geest wil je de kracht geven om “nee” te zeggen tegen de zonde. Als kind van God ben je niet langer een slaaf van de zonde, maar heb je macht gekregen om samen met Hem over de zonde te heersen.

 • "Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen…" (Romeinen 6:6-7a)

De verleiding om te zondigen zal elke dag op je afkomen, daarom is het belangrijk om je daar goed tegen te wapenen! En dat is mogelijk doordat God zelf in jou leeft!

 • "Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest; dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven…" (Galaten 5:16)
 • "Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad…" (Romeinen 8:37)

Volharding is daarvoor belangrijk. Juist door voortdurend “nee” te zeggen tegen de zonde, zul je gaan ervaren dat de verleiding tot zonde minder sterk wordt. Blijf je passief en bied je geen weerstand aan de verleiding tot zonde, dan zal de zonde zijn greep op jou niet verliezen, maar zul je opnieuw een slaaf worden van de zonde.

 • "Gelukkig is de man, die in verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben…" (Jakobus 1:12)

Door weerstand te bieden aan de zonde en zuiver en oprecht voor God te leven, zal Gods Geest je kunnen gebruiken en zal ook de uitwerking daarvan zichtbaar worden in je leven.

 • "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing…" (Galaten 5:22)