Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Wat is vergeving?

Vergeving betekent dat God de zonde die je hebt begaan, niet toerekent. Hij neemt je in liefde aan als zijn kind. Daarnaast reikt het begrip vergeving verder dan alleen dat God jou vergeeft. God vraagt ook van jou om anderen te vergeven.

Als eerste is het goed om te beseffen dat God jou vergeven wil van de schuld die jij naar Hem toe hebt. Door aanname van Hem wordt jou ook vergeving van zonden geschonken.

 • "Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam…" (Handelingen 10:43)

Door te erkennen dat jij een zondaar bent, en jij je zonden (misstappen) belijdt tegenover God, zal Hij jou vergeven op grond van het offer van de Here Jezus.

 • "Als wij onze zonden belijden (bekennen), Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid…" (1 Johannes 1:9)
 • "Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming…" (Spreuken 28:13)
 • "In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen…” (Efeze 1:7)

Wat je goed moet beseffen is dat God alles in werking heeft gesteld om vergeving aan de mensen te geven. Je kunt het vergelijken met een cadeau wat je krijgt van een bepaald persoon. Wil het echt jouw eigendom worden, dan zul je het moeten aannemen. Maar… Het gaat nog verder! Je moet het niet alleen aannemen, maar ook uitpakken. Dan pas wordt de inhoud van het cadeau ten volle gezien. Heel veel mensen kennen het begrip vergeving, maar doen er nooit wat mee. Juist als vergeving praktisch een plaats krijgt in je leven, ga je de inhoud er van begrijpen.

Door in te zien en te begrijpen dat God jou vergeven heeft, wordt het makkelijker voor jou om anderen te vergeven. Jezus bad zelfs voor zijn vijanden en Hij is ons voorbeeld. Hij stelt je in staat om anderen te vergeven, hoewel dat niet altijd gemakkelijk is.

 • "Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed…" (Efeze 4:32)
 • "Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die u zonder meer vergeven heeft…" (Kolossenzen 3:13)

God geeft ons de opdracht om van andere mensen te houden, zelfs van de mensen die ons pijn hebben gedaan.

 • "Hij zei tot hem: u zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf…" (Mattheüs 22:37-39)
 • "Er wordt gezegd: Houd van uw vrienden en haat uw vijanden. Maar Ik zeg: houd ook van uw vijanden. En bid, voor wie u vervolgen. Als u dat doet, bent u echt zonen van uw hemelse Vader. Want Hij geeft het licht van de zon aan goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor schuldigen en onschuldigen…" (Mattheüs 5:43-45)

Als jij gaat proberen om van mensen te houden die je pijn hebben gedaan, zul je er achter komen dat het niet lukt. Je hebt de liefde van God nodig om van andere mensen te houden, je kunt dat niet vanuit jezelf. Sommige uitspraken die Jezus deed, lijken onmogelijk te volbrengen, maar door zijn kracht en liefde is het mogelijk.

 • "Toen kwam Petrus bij Hem (Jezus) en zei: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal…" (Mattheüs 18:21-22)
 • "Als uw broeder zondigt, bestraf hem, en als hij berouw heeft, vergeef hem. En zelfs indien hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal tot u terugkomt en zegt: ik heb berouw, zult u het hem vergeven…" (Lucas 17:4)

Het is goed om te beseffen dat God de persoon van zijn daden zal scheiden. Hij heeft de zondaar lief, maar zijn zondige levensstijl haat Hij. Dat doet Hem pijn en verdriet. God stuurde zijn Zoon naar de aarde, vanwege de liefde die Hij voor de mensen had. Maar daaruit bleek tegelijkertijd dat Hij de zonde in hen haatte, want anders was zijn Zoon niet nodig geweest. Zo mag jij ook kijken naar de mensen om je heen. Wat mensen ook verkeerd doen, God houdt van ze. Maar Hij keurt hun gedrag niet goed. Op een dag zal iedereen daar verantwoordelijkheid voor moeten afleggen. Op grond van zijn of haar eigen keuze zal iemand verloren gaan. Al zou je tegen God kiezen en op grond van je eigen keuze naar de hel gestuurd worden, dan nog zal het hart van God huilen van liefde.

 • "De verkeerden van hart zijn de Here een gruwel (verafschuwt Hij), maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig. Voorwaar, de boze blijft niet ongestraft…" (Spreuken 11:20-21a)

Het vergeven van andere mensen heeft niets te maken met een gevoelsmatige keuze, maar het is een wilsbesluit die je maakt vanuit je hart. Vergeving praat niet goed wat iemand heeft gedaan, maar het stelt je in staat om met mensen te praten die je pijn hebben gedaan, zonder dat je wrok of bitterheid hebt in je hart. Door anderen niet te vergeven, zul je zelf alleen maar verbitterd raken en er aan kapot gaan. Vergeving kost echter tijd. Dingen die gebeuren, zoals bijvoorbeeld persoonlijk geweld, zijn niet gelijk op te lossen. God geeft je echter de ruimte en tijd om daar aan te werken.

Daarnaast moet je leren om de wraak die je wilt nemen op bepaalde personen, aan God over te geven. God is volkomen rechtvaardig. Ieder mens zal rekenschap af moeten leggen voor de daden die hij heeft gedaan.

 • "De Rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig (echt) is Hij…" (Deuteronomium 32:4)
 • "Genadig is de Here en rechtvaardig, onze God is een ontfermer…" (Psalm 116:5)
 • "Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here…" (Romeinen 12:19)
 • "Want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad…" (2 Korinthiërs 5:10)

Mensen niet vergeven, is een blokkade voor de Heer om jou te vergeven. Dat betekent niet dat je niet gered bent, maar dat jouw bitterheid een blokkade voor de Heer is om zijn vergeving ten volle in jou uit te werken. Dan heb je nooit begrepen hoe vergeving werkt en dan zul je ook nooit de kracht en vrijheid van vergeving begrijpen en ervaren.

 • "Als u de mensen vergeeft wat zij verkeerd hebben gedaan, zal uw hemelse Vader ook u vergeven wat u verkeerd hebt gedaan. Maar als u hen niet vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u niet vergeven…" (Mattheüs 6:14-15)

Vergeven hoef je niet alleen te doen. Je hebt een machtige Helper naast je staan, wat zou een mens jou kunnen doen?

 • "Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: de Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?" (Hebreeën 13:5b-7)

Hij zal je werkelijk bijstaan en je alles geven wat nodig is om de desbetreffende persoon te vergeven. Ook al kan het soms lang duren voordat je een vergevingsproces kunt afsluiten.

 • "En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld…" (Mattheüs 28:20)
 • "Maar, ik roep tot God, de Here zal mij verlossen. In de avond, in de morgen en in de middag klaag en kreun ik; Hij hoort mijn stem. Hij verlost mijn ziel in vrede van de strijd tegen mij, want met velen zijn zij tegen mij…" (Psalm 55:17-19)

Je gevoelens rond vergeving kunnen vaak heel andere dingen doen ervaren, dan wat jij wilt. Bid daarom dat God je ook in je emoties vrij maakt en genezing brengt diep van binnen.

 • "Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden (ziekten) geneest, die uw leven verlost van de groeve (verderf) , die u kroont met goedertierenheid (Goddelijke, liefdevolle goedheid) en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt (ten volle voedt) met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend…" (Psalm 103:1-5)
 • "Nochtans (echter), onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten (diep verdriet, pijn) gedragen…" (Jesaja 53:4a)
 • "Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten…" (Jesaja 66:13a)

God is Heelmeester: Hij is in staat elke pijn en bitterheid weg te nemen, te genezen, en wat kapot en gebroken is te herstellen.

 • "Want Ik, de Here, ben uw Heelmeester…" (Exodus 15:26b)