Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Wat is bekering?

Al duizenden jaren lang klinkt de boodschap over de gehele wereld dat mensen zich moeten bekeren. En elke dag zijn er honderden mensen die afstand doen van hun oude leven en een nieuw leven beginnen met God. Alleen in China komen al per dag 10.000 mensen tot geloof. Maar wat is bekering nu precies?
Bekering wil veel meer zeggen dan dat je afstand doet van je oude, zondige leven, het de rug toekeert en gaat leven zoals God dat van je vraagt. Het gaat veel dieper.
In de Bijbel wordt er veelvuldig over bekering gesproken. Niet alleen de Heer zelf riep in het Oude Testament mensen op zich te bekeren, maar ook Jezus gaf mensen de opdracht (in het Nieuwe Testament) zich te bekeren en een nieuw leven te beginnen met God. Daaruit blijkt hun volmaakte samenwerking.

 • "Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Here Here; daarom bekeert u, opdat u leeft…" (Ezechiël 18:32)
 • "Ik (Jezus) ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering…" (Lucas 5:32)

Na Jezus’ dood en opstanding, brachten zijn volgelingen dezelfde boodschap.

 • "Heb er dus berouw over en bekeer u tot God; dan zal Hij uw zonden wegdoen, zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als u met de Here leeft…" (Handelingen 3:19)

Zo is het ook nu nog. Mensen bekeren zich doordat christenen bereid zijn de boodschap van bekering en geloof in Jezus Christus aan anderen te vertellen. Daarnaast werkt Gods Geest op een soevereine (niet afhankelijk van anderen) manier, zonder dat mensen daarbij ingeschakeld worden.

 • "Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus…" (Romeinen 10:17)

Doordat de boodschap van God op een of andere manier tot je komt, zal als het goed is er een verandering in je hart plaatsvinden. Bekering vloeit voort uit een verandering die God in je hart werkt door de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt het besef in je dat de weg waarop je nu wandelt, niet de juiste is. God vraagt namelijk dat we zijn weg gaan in ons leven. Vanuit de overtuiging die de Heilige Geest in je werkt, word je aangespoord om God te gehoorzamen als Hij je oproept je te bekeren.

 • "Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden (richtten) ons ieder naar zijn eigen weg…" (Jesaja 53:6a)

Dat houdt dus in dat je een stap moet zetten… Je afkeren van de weg waarop je nu wandelt en er voor kiezen om de weg van God te gaan. Mensen kunnen verdriet hebben om de fouten die ze begaan, maar als ze niet bereid zijn hun levens te veranderen en zich te bekeren, zal er geen verandering komen. Er moet een diepe verandering in je hart plaatsvinden.

 • "Maar ook nu nog luidt het woord van de Heer: bekeert u tot Mij met uw hele hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig (verdraagzaam, geduldig) en groot van goedertierenheid…" (Joël 2:12-13)

De innerlijke verandering die gewerkt wordt door de Heilige Geest, heeft betrekking op je gehele leven. Nadat je tot geloof in de Here Jezus bent gekomen, kun je nog steeds met bepaalde gebieden worstelen in je leven, waarvan je ervaart en weet dat Jezus nog niet geheel Heer daarover is. Dan is de eerste stap die je moet zetten ook bekering. Je afkeren van de zonde en tegelijkertijd je hulp van Jezus verwachten. Het is noodzakelijk dat je leven vervuld is met de Heilige Geest, want in eigen kracht kun je nooit weerstand bieden tegen de zonde.

 • "Niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest zegt de Here…" (Zacharia 4:6b)

Het is goed om te beseffen wanneer je zondigt, dat je niet alleen zelf schadelijke gevolgen daaraan overhoudt, maar dat je zondigt tegen God zelf. God zelf is volmaakt en heilig. Zonde gaat in tegen zijn volmaakte liefde en heiligheid.

 • "De Rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij…" (Deuteronomium 32:4)

Het is noodzakelijk dat je een afkeer van de zonde krijgt, door ontzag voor God te koesteren. God is namelijk Schepper en Koning. Hij is het waard dat mensen Hem gehoorzamen!

 • "Wees niet wijs in eigen ogen, vrees (ontzag hebben voor) de Here en wijk van het kwaad…" (Spreuken 3:7)

Het is een opdracht van de Heer om heilig voor Hem te leven. Niet alleen in je woorden, maar in alles!

 • "Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers…" (1 Samuël 15:22b)

Gods boosheid rust over de zonde, daarom geeft Hij mensen de opdracht hun leven te veranderen en in orde te maken met God.

 • "Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn Heilige Geest geeft…" (1 Tessalonicenzen 4:7-8)

Volmaakt zul je vanuit jezelf nooit worden… Daarom heb je Jezus zo hard nodig. Hij is degene die van binnenuit je leven verandert, wat ook zijn uitwerking zal hebben in je alledaagse leven. Want als je daden niet overeenkomen met je woorden, zullen mensen je getuigenis niet als waarheid aannemen.

 • "Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood…" (Jakobus 2:26)

Bekering en geloof zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 • "Bekeert u en gelooft het evangelie…" (Marcus 1:15b)

Door jezelf te bekeren, erken je dat je een zondige natuur hebt en dat je de neiging hebt om te zondigen.

 • "Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één…" (Romeinen 3:11-12)

Door jezelf te bekeren, erken je tegelijkertijd dat Jezus jouw zonde en schuld heeft gedragen en dat Hij je vrijspreekt en vergeeft, op grond van je bekering en geloof in Hem. Jezus was namelijk volmaakt en Hij is voor ons tot zonde gemaakt.

 • "Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem…" (2 Korinthiërs 5:21)

Dat houdt in dat Jezus de straf gedragen heeft die wij hadden moeten ondergaan. Alleen door zijn offer is er (blijvende) verandering mogelijk!

 • “Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren…” (1 Johannes 3:9)

Dat betekent dat je als christen niet langer de zonde bewust praktiseert in je leven, maar een overwinnend leven leidt door de kracht van de Heilige Geest!
Lees het volgende verhaal uit de Bijbel eens door. De jongen die hierin beschreven staat, kwam in een diep dal terecht en was bereid te erkennen dat hij slecht gewandeld had. De vader ontfermde zich echter over hem. Het is een schitterende beschrijving van bekering en Gods antwoord daarop.

 • "Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij één van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als één van uw dagloners.” Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren…" (Lucas 15:11-24)

Bekering kost jezelf, maar je krijgt er ongelofelijk veel voor terug!

 • "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing…" (Galaten 5:22)