Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Wanneer ben je christen?

In de tijd dat Jezus op aarde rondwandelde, werden zijn volgelingen nog geen christenen genoemd. Dat gebeurde pas nadat Jezus naar zijn Vader was teruggegaan en de eerste gemeenten werden gesticht.

 • "…en dat de discipelen het eerst te Antiochië (Griekenland) christenen genoemd werden…" (Handelingen 11:26b)

Christen zijn houdt ten diepste in dat je een volgeling van Jezus Christus bent. Een volgeling van Jezus ben je niet zomaar. Jezus stelt bepaalde voorwaarden voor het navolgen van Hem.

De belangrijkste voorwaarde om een navolger van Jezus te zijn is dat je in Hem gelooft als de gestorven en opgestane Heer. Jezus sprak daar zelf al over. Door in Hem te geloven, erken je dat Hij de Zoon van God is en dat Hij naar deze wereld kwam om de mensen te verlossen van hun zonden en dat jij door dat offer van Hem aan te nemen, vrijgesproken wordt van schuld.

 • "Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven…" (Johannes 3:36a)
 • "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven…" (Johannes 5:24)

Hij vraagt je om Hem lief te hebben boven alles. Meer dan alles wat je bezit. Daarbij ingesloten vraagt Hij van je om net zoveel van je medemens te houden als van jezelf.

 • "Er kwamen heel veel mensen naar Jezus toe. Op een gegeven ogenblik draaide Hij Zich om en zei: Wie bij Mij wil horen, moet meer van Mij houden dan van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven…" (Lucas 14:25-27)
 • "Jezus antwoordde: Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, ziel en verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede, even belangrijke gebod is: houd net zoveel van uw medemens als van uzelf…" (Mattheüs 22:37-39)

Hij vraagt je volkomen toewijding aan Hem. Hij wil op de eerste plaats staan in je leven en Hij wil geen ander naast zich.

 • "U kunt niet twee heren dienen. Dat is onmogelijk. Want u zult de ene haten en de andere liefhebben. Of omgekeerd: de ene van harte dienen en van de ander niets willen weten. U kunt niet God dienen en tegelijk achter het geld aanzitten…" (Lucas 16:13)

Een navolger zijn van Jezus, betekent ook dat je bereid bent om je eigen ik te onderwerpen aan de wil van God. Dat houdt in dat jij je eigen wil en verlangens ondergeschikt maakt aan de wil en de verlangens van God.

 • "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar als zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven. Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren…" (Johannes 12:24-26)
 • "Toen zei Jezus tot zijn discipelen: Als iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden…" (Mattheüs 16:24-25)

Geloof in Jezus zal vrucht voortbrengen. Doordat Gods nieuwe leven in jou is, verlang je ernaar de wil van God te doen. Het nieuwe leven, wat gevoed wordt door bijvoorbeeld in de Bijbel te lezen, verandert je leven, hartsgesteldheid en motivaties. Een geloof waar geen vrucht uit voortkomt is een dood geloof.

 • "Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood…" (Jakobus 2:26)

Het leven van een gelovige wordt door Jezus vergeleken met een boom.

 • "Aan een goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede. Een boom is te herkennen aan zijn vruchten. Aan een doornstruik komen geen vijgen en aan een braamstruik geen druiven. Zo is het ook met de mensen. Iemand die goed is, doet goede dingen. Iemand die slecht is, doet slechte dingen. Je merkt het vooral aan wat hij zegt. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over…" (Lucas 6:43-45)

Hij zegt dat een goede boom goede vruchten voortbrengt en een slechte boom slechte vruchten voortbrengt. Daarom is het van groot belang dat je hart gereinigd (schoon gewassen) is en gevuld is met de liefde van God. Daar zullen een enorm mooie vruchten uit voort komen.

 • "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid (geduld), vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing…" (Galaten 5:22)

Jezus roept Zijn volgelingen op om verschil te maken in deze wereld.

 • "U bent het zout dat de wereld leefbaar moet houden. Maar als u uw invloed verliest, wat moet er dan van de wereld worden? Weet u waar u dan nog goed voor bent? Om weggegooid en vertrapt te worden…" (Mattheüs 5:13)

Het onderwijs van Jezus is radicaler en heftiger dan van wie dan ook. Lees maar eens wat Hij zegt tot bepaalde (naam)christenen.

 • "Ik ken uw doen en laten. Ik weet dat u niet koud en warm bent. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent, word Ik misselijk van u; Ik zal u uitspugen…" (Openbaring 3:15-16)

Leven met Jezus heeft consequenties. Christen zijn in deze tijd is heftiger dan ooit. Het kost je eigen leven. Het vraagt volharding. Maar tegelijkertijd zit er een geweldige belofte aan vast.

 • "En Hij zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven om het Koninkrijk van God, of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven…" (Lucas 18:29-30)

Samenvattend zou je het volgende kunnen concluderen… Een christen is iemand die:

 • In heeft gezien dat hij een zondaar is en de genade van God nodig heeft en zich daarom tot God bekeert;
 • Een kind van God is geworden door te geloven in het offer van de Here Jezus en zijn opstanding;
 • Een levende relatie heeft met de Here Jezus;
 • God liefheeft boven alles;
 • Bereid is zichzelf te verloochenen en zijn wil onderwerpt aan de wil van God;
 • Volledig is toegewijd aan God;
 • Vrucht draagt: de uitwerking van het geloof is zichtbaar in zijn leven;
 • Een verschil maakt in deze wereld.

Als je het rijtje leest, kan het je natuurlijk gaan duizelen en voel jij je misschien ongelofelijk tekortschieten. Niemand is echter perfect en elk van deze voorwaarden kan God in je uitwerken door de Heilige Geest. Hij weet waar het nog aan ontbreekt in je leven en zal je daarom kracht geven om aan deze voorwaarden te voldoen!