Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Wanneer ben je behouden?

 • "Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien…" (Johannes 3:3)

Opnieuw geboren worden betekent niet dat je natuurlijk nog een keer geboren moet worden, maar geestelijk. Dat houdt in dat de Heilige Geest je overtuigt van je zonde en je bij Jezus brengt. Het zondebesef wat Hij in je werkt is het begin van de wedergeboorte.

 • "En als Hij (de Heilige Geest) komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel…" (Johannes 16:8)

Vanaf dat moment zal de vernieuwing in je gehele leven doorwerken, naarmate je Gods Geest de ruimte geeft om te werken. Je zou het kunnen vergelijken met het leven van een baby die staat aan het begin van zijn leven en vele dingen moet leren wil hij tot volkomen volwassenheid komen.

 • "Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan…" (Johannes 3:5)

De nieuwe geboorte wordt bewerkt door water en Geest. Water is een beeld van het woord van God dat jou reinigt en schoonwast. Daarnaast is de Geest van God er om je te wijzen op zonde en verkeerde gewoontes in je leven en wat je daar mee moet doen. Daarbij zal Hij het nieuwe leven van Jezus meer en meer in je uitwerken.
Iemand die opnieuw geboren is, kun je herkennen aan het feit dat hij gelooft dat Jezus de Christus is. Die persoon leeft uit het geloof en draagt overvloedig vrucht. Dat wil zeggen dat de uitwerking ervan zichtbaar is in iemands leven.

 • "Een ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren…" (1 Johannes 5:1a)

Samenvattend zou je kunnen zeggen, dat iemand die opnieuw geboren wordt, nieuw leven ontvangt door Jezus, wat betrekking heeft op zijn of haar gehele leven.

 • "Maar allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn…" (Johannes 1:12-13)

Maar is het zo dat iedereen die in Jezus gelooft automatisch behouden is? Op die vraag willen we wat dieper in gaan… Behouden betekent hetzelfde als redden. Jezus is gekomen om mensen te redden en niet om ze te veroordelen.

 • "God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden…" (Johannes 3:17)
 • "Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden…" (1 Timotheüs 1:15)

Eeuwig leven ontvang je door geloof in Jezus Christus. In heel de bijbel door wordt daar over geschreven.

 • "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft…" (Johannes 3:16)

Niemand kan zichzelf redden of door goede werken voor God rechtvaardig staan.

 • "Het is uitgesloten dat iemand het met God in orde kan maken door alleen de wet te gehoorzamen…" (Galaten 2:16b)
 • "Want door genade (onverdiende gunst) bent u behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God…" (Efeziërs 2:8)

Door geloof in wat Jezus heeft gedaan aan het kruis voor jou persoonlijk en wie Hij is, wordt de gebroken relatie tussen God en jou hersteld. Op het moment dat jij gelooft wat Jezus voor jou heeft gedaan en dat aanvaardt, spreekt God je vrij van schuld.

 • "Wij dan, gerechtvaardigd (er is voldaan aan het recht; God spreekt je vrij van schuld) uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus…" (Romeinen 5:1)
 • "Want indien u met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden…" (Romeinen 10:9-13)

Voor degenen die in Jezus zijn, is er geen veroordeling meer.

 • "Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn…" (Romeinen 8:1)

Toch geeft de Bijbel wel de volgende waarschuwing.

Je kunt wel gered zijn, maar God vraagt ook je toewijding en gehoorzaamheid aan Hem. Echt geloof wordt gekend aan de uitwerking ervan.

 • "Want elke boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend…" (Lucas 6:44a)
 • "Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood…" (Jakobus 2:26)
 • "Wie zegt, dat Hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft…" (1 Johannes 2:6)

Jezus was hier zelf ook heel scherp in. Hij riep de mensen altijd op tot een zuivere en heilige levenswandel die overeen kwam met waar ze zeiden in te in geloofden.

 • "Als u wilt weten of een boom goed of slecht is, kijk dan naar zijn vruchten. Aan een goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede. Alle bomen waar geen goede vruchten aan komen, worden omgehakt en verbrand. Ik bedoel dit: aan zijn doen en laten kunt u zien hoe iemand is. Niet alle mensen die “Here” tegen Mij zeggen, komen in het hemelse Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse Vader wil…" (Mattheüs 7:17-21)
 • "Want als u naar het vlees (zondige natuur) leeft, zult u sterven; maar als u door de Geest de werkingen van het vlees doodt, zult u leven…" (Romeinen 8:13)

Het is duidelijk dat niet iedereen die zegt dat hij in Jezus gelooft behouden is, maar iedereen die echt in Jezus gelooft en aan zijn vrucht te herkennen is. Iemand waardoor de wil van de hemelse Vader kan werken. Heel veel mensen geloven wel in God en zijn Zoon Jezus, maar zijn niet bereid om Hem ook radicaal te volgen. Toch is dat wel noodzakelijk. Gods boodschap is zeer ernstig en moet ook zeker serieus worden genomen.

 • "Ga in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor ingaan; want eng is de poort en smal de weg die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden…" (Mattheüs 7:13-14)

Heb je hierin gefaald, dan is er nu nog altijd een weg terug. Breek dan met je zondige manier van leven en keer terug naar God. God wil je namelijk vergeven en een nieuwe kans geven.

 • "Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u…" (Lucas 15:18)

Samenvattend kun je dus zeggen dat een ieder om behouden te worden geestelijk geboren moet worden en dat het geloof zichtbaar moet worden aan de vrucht in iemands leven. Weigert iemand God in allerlei opzichten te gehoorzamen, terwijl hij of zij beweert een christen te zijn, dan kun je jezelf afvragen of die persoon wel werkelijk een christen is en of die persoon behouden zal zijn… Als jij je christen noemt, is het goed om jezelf ook eens de vraag te stellen of je wel echt een volgeling van Jezus bent. Hoe serieus neem je de boodschap van God om Hem werkelijk trouw te zijn en Hem alle liefde te geven die Hij waard is?