Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Zijn geboorte

De aankondiging van Jezus gebeurde op een bijzondere manier. Gabriël, een engel van God, werd naar de maagd Maria gestuurd om te vertellen dat ze zwanger zou worden van de Heilige Geest. Maria werd niet bevrucht door een man, maar God zelf bracht nieuw leven in haar. In het christelijk geloof heet dat de maagdelijke geboorte.

  • "En de engel zei tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als Koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zei tot de engel: Hoe zal dat gebeuren, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zei tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden…" (Lucas 1:30-35)

Maar waarom was het nodig dat Maria niet zwanger werd via de natuurlijke weg, maar door de Heilige Geest?

Ieder mens hier op aarde is voortgekomen uit Adam. Hij was de eerste mens die hier op aarde rondwandelde. Toen Adam zondigde, werd de zondige natuur overgedragen op iedereen die uit hem voortkwam. Zonde bleef in de bloedlijn zitten. Wilde iemand de mensen verlossen van hun zonde, dan moest het iemand zijn die geen zondige natuur had en wiens bloed rein en zuiver was. De bloedgroep van iemand wordt altijd bepaald door de man. Omdat bij Maria geen mannelijk zaad aan te pas kwam, maar God zelf ingreep, was Jezus iemand met Goddelijk, rein en zuiver bloed.

  • "En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde…" (1 Johannes 1:7b)

Maria was echter niet de enige die een openbaring van God kreeg over de komende geboorte van Gods Zoon. Ook Jozef, de aanstaande man van Maria, kreeg een droom waarin een engel hem het volgende vertelde.

  • "Want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden. Dit alles is geschied (gebeurd), opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen Hij zei: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgaan betekent: God met ons…" (Mattheüs 1:20b-23)

Op dat moment werd een profetie van de profeet Jesaja vervuld. Die was al ruim 700 jaar geleden uitgesproken.

  • "Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw (maagd) zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven…" (Jesaja 7:14)

Jezus had vele namen die zijn karakter en wezen beschreven, maar zijn “normale” naam was Jezus. Hij zou de mensen redden van hun zonden. De naam Immanuël betekent: God met ons.