Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Zijn bediening

Ook de kenmerken van Jezus’ bediening werden al lang van tevoren geprofeteerd door de profeet Jesaja.

  • "De Geest van de Here Here is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen (nederige hartsgesteldheid), om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening van de gevangenis…" (Jesaja 61:1)

Ruim 700 jaar later werd die profetie vervuld.

  • "Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen…" (Mattheüs 8:16-17)

Jezus kwam niet alleen op aarde om de weg van het kruis te gaan. Het kruis was een onderdeel van zijn bediening.

Zijn bediening had nog vele andere aspecten. Denk daarbij aan genezingen, uitdrijven van demonen, het onderwijzen van zijn discipelen en andere mensen, etc. Het is allemaal terug te vinden in de vier evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes), die het leven van Jezus hier op aarde beschrijven.

Wat Jezus zo bijzonder maakt, is dat alles wat Hij zei erop wees dat Hij de Zoon van God was. Als mensen Hem zo noemde, ontkende Hij dit nooit. Jezus stelde zich hiermee gelijk aan God. In de Joodse wetgeving stond daar de doodstraf op.

  • "De Joden droegen opnieuw stenen aan om Hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader; om welk van die werken wilt u Mij stenigen? De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat U, een mens, Uzelf God maakt…" (Johannes 10:31-33)

Jezus wist dat de doodstraf stond op godslastering, maar toch ontkende Hij nooit dat Hij Gods Zoon was. Of Hij was gek, of wat Hij sprak was de waarheid.

  • "En velen van hen zeiden: Hij is bezeten en waanzinnig; waarom luistert u naar Hem? Anderen zeiden: dit zijn geen woorden voor een bezetene, een boze geest kan toch de ogen van blinden niet openen?" (Johannes 10:20-21)

De leer die Hij bracht was uniek en vol van wijsheid.

Hij sprak bijvoorbeeld met vrouwen en liet toe dat een prostituee Hem de voeten waste, terwijl vrouwen in die tijd een heel minderwaardige plaats hadden in de Joodse cultuur.

  • "Eén van de Farizeeën nodigde Hem om bij hem te komen eten; en Hij kwam in het huis van de Farizeeër en ging aanliggen. En zie een vrouw, die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte, dat Hij aan tafel was in het huis van de Farizeeër. En zij bracht een albasten kruik met mirre, en zij ging wenende achter Hem staan, bij zijn voeten, en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar, en kuste zijn voeten en zalfde ze met de mirre. Toen de Farizeeër, die Hem genodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: als deze de profeet was, zou Hij wel weten, wie en wat deze vrouw is, die Hem aanraakt: dat zij een zondares is. En Jezus antwoordde en zei tot hem: Simon, Ik heb u iets te zeggen. Hij zei: Meester, zeg het. Een schuldeiser had twee schuldenaars. De één was hem vijfhonderd schellingen schuldig, de ander vijftig. Toen zij niet konden betalen, schonk hij het hun beiden. Wie van hen zal hem dan het meest liefhebben? Simon antwoordde en zei: Ik onderstel, hij, aan wie hij het meeste geschonken heeft. Hij zei tot hem: U hebt juist geoordeeld. En Zich naar de vrouw wendende, zei Hij tot Simon: Ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen; water voor mijn voeten hebt u Mij niet gegeven, maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt u Mij niet gegeven, maar zij heeft, van dat Ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En Hij zei tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. En die met Hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is deze, dat Hij zelfs de zonden vergeeft? En Hij zei tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede!" (Johannes 7:36-50)

Zijn onderwijs was zo bijzonder, dat hij duizenden mensen als toehoorders had. Tegelijkertijd was zijn onderwijs zo heftig en radicaal, dat veel mensen zich van Hem afkeerden.

  • "Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mee…" (Johannes 6:66)

Mensen wilden Jezus vaak wel volgen, maar als het er echt op aan kwam en Jezus hen confronteerde met zijn boodschap, haakten ze af.

  • "En toen Hij op weg ging, liep iemand op Hem toe, viel op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beerven? En Jezus zei tot hem: waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed dan God alleen. U kent de geboden: U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet ontvreemden, eer uw vader en moeder. Hij zei tot Hem: Meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus hem aanziende, kreeg hem lief en zei tot hem: Eén ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat in de hemel hebben en kom hier, volg Mij. Maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen…" (Johannes 10:17-27)

Jezus moest niets hebben van uiterlijke godsdienst, Hij sprak de mensen aan op schijnheilig gedrag en waarschuwde zijn volgelingen voor die mensen. Deze tekst betekent natuurlijk niet dat iedereen al zijn bezittingen moet verkopen!

  • "Godsdienstleraren en Farizeeërs! Het ziet er voor u slecht uit! Huichelaars, u maakt de bekers en schotels van buiten schoon, maar ziet niet dat ze van binnen vol roof en hebzucht zitten. Blinde Farizeeërs! Maak eerst de binnenkant van de beker schoon. Dan zal ook de buitenkant schoon worden. U doet u heel vroom en oprecht voor, maar in uw hart bent u huichelachtig en slecht…" (Mattheüs 23:25-26 en 28)

Jezus sprak veel over de hartsgesteldheid van de mensen. Ondanks zijn confronterende boodschap van bekering en geloof in Hem, sprak door heel het onderwijs heen zijn liefde en genade. Hij wist dat de mensen dat nodig hadden. Hij kende hun harten door en door.

  • "Toen Hij de scharen (menigte) zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben…" (Mattheüs 9:36)

Uiteindelijk werd Jezus alsnog veroordeeld tot de doodstraf en moest Hij de kruisdood sterven.