Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

De opstanding

Een essentieel aspect van het christelijk geloof is de opstanding van Jezus uit de dood. Veel mensen hebben moeite om dat stukje van Jezus te aanvaarden, zoals het in de Bijbel beschreven staat. Ze geloven wel dat Hij een goed mens is geweest, maar het gaat hen te ver dat Hij ook nog uit de dood is opgestaan. Toch is de opstanding van Jezus noodzakelijk en daarom ook logisch. Wat bewijst dat Jezus de Zoon van God is, is zijn overwinning op de dood.

De Bijbel geeft duidelijke bewijzen dat Jezus gestorven is.

  • "Maar één van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit…" (Johannes 19:34)

Deskundigen hebben verklaard dat als iemand in zijn zij gestoken wordt met een speer en er komt zowel water als bloed uit zijn zij, dit een teken en bewijs van een gescheurd hart is. Vrijwel onmiddellijk daarna treedt de dood in. Dus Jezus was al gestorven toen de soldaten een speer in zijn zij staken. Hij maakte dat duidelijk doordat hij zijn geest over gaf.

  • "Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest…" (Johannes 19:30)

Daarnaast bevestigt de Romeinse hoofdman de dood van Jezus.

  • "En het bevreemdde Pilatus, dat Hij reeds gestorven zou zijn en hij ontbood de hoofdman en vroeg hem of Hij reeds lang gestorven was. En toen hij het vernomen had, schonk hij het lichaam aan Jozef…" (Marcus 15:44-45a)

Ook de Romeinse soldaten zagen Hem sterven en controleerden zijn dood. Omdat Hij dood was, braken zij zijn beenderen niet.

  • "Maar toen ze bij Jezus gekomen waren en zagen dat Hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet…" (Johannes 19:33)

Ook het lichaam van Jezus kon niet weggehaald zijn door zijn discipelen. De engel bij het graf getuigt dat Jezus is opgestaan.

  • "Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats waar Hij gelegen heeft…" (Mattheüs 28:6)

Er stonden Romeinse soldaten die het graf bewaakten. Als ze in slaap gevallen zouden zijn, zouden ze hun leven op het spel hebben gezet. Ook de discipelen zouden hun leven op het spel hebben gezet door het lichaam te roven. In het Romeinse Rijk stond de doodstraf op lijkroof. En waarom zouden ze hun leven geven voor een lijk?

Jezus bewijst zijn Godheid door uit de dood op te staan. Door zijn opstanding heeft Hij bewezen dat Hij sterker is dan de dood, dat zelfs de dood Hem niet kon houden.

Als de opstanding niet had plaatsgevonden, dan zou de boodschap van het Evangelie krachteloos zijn en zonder inhoud. Wat zou er dan wel waar zijn van de bijbelse boodschap? Christenen zouden dan idealisten zijn, die leven in een droomwereld. Ze zouden een leugen vertellen in plaats van de waarheid.

  • "Wij zijn er zeker van dat Christus, nu Hij uit de dood is opgestaan, niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over Hem. Door zijn sterven heeft Hij de macht van de zonde eens en voor altijd gebroken…" (Romeinen 6:9-10)

Doordat Jezus volkomen rein en heilig was, kon Hij de zonde van de mensheid dragen en de mensen ook daadwerkelijk verlossen van de macht van de zonde. Als Jezus sterft beschrijft de Bijbel ons dat Hij de zonde achterlaat in het graf en dat Hij opstaat uit de dood. Doordat Jezus zonder zonde was kon de dood Hem ook niet vasthouden. Doordat Hij Gods Zoon was overwon Hij de dood en nam de dood zijn rechten af. Jezus zei van zichzelf dat Hij dood was geweest, maar dat Hij nu voor eeuwig leeft.

  • "En toen ik (Johannes) Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zei: wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk…" (Openbaring 1:17-18)

Toen de discipelen Jezus zagen na zijn dood, meenden ze een geest te zien. Jezus verwierp die gedachte, doordat Hij de discipelen vroeg zijn lichaam aan te raken. Een geest heeft geen lichaam. Hij liet zijn handen en voeten zien, waardoor de spijkers geslagen waren. Zelfs toen konden ze het nog niet geloven van blijdschap en daarom vroeg Jezus hun iets te eten. Voor de tweede keer bewees Hij daarmee dat Hij geen geest was, maar dat Hij werkelijk Jezus was. Hij legde zijn discipelen zelf uit waarom Hij moest sterven en opstaan.

  • "Ik heb gezegd dat alles wat over Mij in de boeken van Mozes en de Profeten en in de Psalmen staat, werkelijkheid moet worden. Hij legde hun uit wat in die boeken stond; zo duidelijk dat ze het ineens helemaal begrepen. Dus, zei Hij, het was al lang voorzegd dat de Christus zou lijden en sterven. En op de derde dag zou Hij weer levend worden. Van Jeruzalem uit zou dit bericht over de hele wereld uitgaan: Ieder die zijn zonden aan Christus belijdt, krijgt vergeving. Jullie hebben nu zelf gezien dat deze woorden zijn uitgekomen…" (Lucas 24:44-48)

Jezus vervulde daarmee een profetie die Hij al had voorzegd tijdens zijn wandel op deze aarde.

  • "Hij nam de twaalven (discipelen) terzijde en sprak tot hen: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en al wat door de profeten geschreven is, zal aan de Zoon van de mensen volbracht worden. Want Hij zal overgeleverd worden aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuwd worden, en zij zullen Hem geselen en doden, en op de derde dag zal Hij opstaan…" (Lucas 18:31-33)

Jezus voorzegde dus niet alleen zijn lijden en dood, maar ook zijn opstanding! Wat Jezus zei was dus niet alleen waarheid, het was ook zeer betrouwbaar.