Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Wie heeft de Bijbel geschreven?

God (de Heilige Geest) zelf is de Auteur van de Bijbel. Door Hem te kennen is het mogelijk om de Bijbel te begrijpen.

  • "Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is…" (2 Timotheüs 3:16)
  • "Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand…" (Jesaja 40:8)
  • "Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen…" (Lucas 1:37)

De Bijbel is dus niet door mensen geschreven, maar door God zelf. Om tot zijn doel te komen, gebruikte Hij echter wel mensen! Gods Geest inspireerde de mensen bij het schrijven van de Bijbel. Hij gaf ze de juiste woorden. Alles wat in de Bijbel beschreven staat, heeft daar zijn plaats gekregen omdat God het wilde. En het gebeurde ook precies zoals God het wilde. Hij heeft zijn Woord gegeven, in voor jou verstaanbare woorden en gedachten, zodat je kunt begrijpen wat Hij zegt.

Dat God zelf de boeken inspireerde, geeft aan de Bijbelboeken goddelijk gezag. Inspiratie wil zeggen dat de bijbelschrijvers door de Heilige Geest gedreven werden woorden op te schrijven die rechtstreeks van God kwamen. God gebruikte elke bijbelschrijver op zo’n manier dat de eigen identiteit behouden bleef. God vormde hun gedachten en gevoelens zo, dat ze deze foutloos opschreven.

Toen God een belofte deed aan Abraham, zwoer Hij bij zichzelf. Dat betekent dat Hij een eed aflegde aan Abraham. Hij moest zich daaraan houden en Hij deed dat ook.

  • "Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer Hij, omdat Hij bij niemand hoger kon zweren, bij zichzelf, zeggende: voorzeker zal Ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen…" (Hebreeën 6:13-14)

God zwoer bij zichzelf omdat er geen hogere macht was en is. Hier zit een vergelijking in met de Bijbel. Er is geen hoger gezaghebbend geschrift waarnaar verwezen kan worden dan de Bijbel zelf. God heeft deze namelijk zelf laten schrijven. Om er van overtuigd te raken dat de Bijbel Gods Woord is, is het dus nodig uit de Bijbel zelf te citeren. Zoals gezegd: het bewijs dat de Bijbel Gods Woord is, ligt in de Bijbel zelf.

Er is dus geen enkele persoon die boven God staat aan wie Hij verantwoording hoeft af te leggen. Hij is God: volkomen heilig, rechtvaardig en vol van liefde. Tegelijkertijd is Hij volkomen te vertrouwen. Alles wat Hij spreekt en laat opschrijven zal dus ook daarvan doordrenkt zijn.

Om overtuigd te raken van de betrouwbaarheid van de Bijbel is het verder nodig dat je de inhoud ervan geestelijk kunt verstaan. De Heilige Geest, die je ontvangt als je tot geloof komt in de Here Jezus, is hiervoor onmisbaar. De Bijbel is namelijk niet zomaar een boek, maar een geestelijk boek met geestelijke principes.

Is de Bijbel dan wel een betrouwbaar boek? Ja! Lees maar wat de volgende twee teksten er over zeggen.

  • "Het woord van de Here is betrouwbaar; zo puur als zevenmaal gezuiverd zilver…" (Psalm 12:7)
  • "De wet van de Here is feilloos en goed; zij verandert ons leven. De woorden van de Here zijn altijd betrouwbaar; zij geven wijsheid aan de onwetende. Het bevel van de Here is een vreugde voor ons hart. Het gebod van de Here is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht. Het ontzag voor de Here is rein en kan altijd blijven bestaan. De voorschriften van de Here bevatten louter waarheid; zij zijn altijd rechtvaardig. Zij zijn veel kostbaarder dan goud en zoeter dan de zuiverste honing, vers uit de raat. De knecht van God neemt ze ernstig en leert ervan; het houden ervan levert de rijkste beloning op…" (Psalm 19:8-12)