Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Waarom is het lezen van de Bijbel zo belangrijk?

De Bijbel is geestelijk voedsel. Om geestelijk te groeien is het noodzakelijk er in te lezen.

  • "Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond van God uitgaat…" (Mattheüs 4:4)

Ook is de Bijbel belangrijk voor je opvoeding. Je leert erdoor hoe jij je als christen behoort te gedragen, hoe je kunt leven als een kind van God.

  • "Wees dan navolgers Gods…" (Efeziërs 5:1)

In de volgende tekst wordt uitgelegd waarom het Woord van God zo belangrijk is en hoe je daardoor kunt veranderen. Er zijn vier begrippen uit de tekst gehaald en verduidelijkt, om je zo een handreiking te geven waarom het belangrijk is om de Bijbel te lezen.

  • "Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens van God volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust…" (2 Timotheüs 3:16-17)
  1. Onderrichten: de Bijbel leert je wie God is, wie jij bent en daarnaast schrijft hij over talloze andere onderwerpen. Het is belangrijk om alles wat in de Bijbel beschreven staat niet alleen verstandelijk te aanvaarden, maar boven alles met je hart te geloven. Daarom is het goed om naar samenkomsten te gaan, waar op een gezonde manier vanuit de Bijbel gepreekt wordt en niets afgedaan wordt aan de inhoud van de Bijbelse boodschap.
  2. Weerleggen: het is belangrijk om aanvallen te weerleggen die tot je komen, zowel van binnenuit als van buitenaf. Gods Woord is daar uitermate geschikt voor. Ook de Here Jezus hanteerde het Woord van God, toen de duivel tot Hem kwam om Hem te verzoeken. Hij citeerde driemaal Gods Woord, waarna de duivel van Hem wegging. Dat laat zien dat Jezus het Woord van God kende. Dat is enorm belangrijk. Zeker als aanvallen op je af komen.
  3. Verbeteren: het is helemaal waar dat je in Jezus volkomen rein en heilig bent, als je tot geloof bent gekomen. Toch zul je vaak tekort schieten en leef je nog niet volmaakt. Ook kun je onbewust dingen doen die niet naar de wil van God zijn. God wil je leren zijn weg te gaan in je leven. Hij wil je bemoedigen en aansporen om voor goud te gaan. Het beste van God voor en in jou. Met het uiteindelijke doel dat je meer en meer op Jezus zult lijken en je relatie met Hem verdiept en opgebouwd zal worden, zodat Hij ook in jouw leven alle eer zal krijgen!
  4. Opvoeden in de gerechtigheid: dit betekent dat God je onderwijst hoe je gedrag behoort te zijn tegenover Hem en andere mensen. Zodat je wandel overeen zal komen met de positie (kind van God) die je van God gekregen hebt. God kan je dat leren, doordat je zelf in de Bijbel leest, of doordat andere mensen je dat vanuit de Bijbel leren en uitleggen.

Deze vier punten hebben als doel om je volkomen te laten zijn als zoon of dochter van God. Om tot dat doel te komen is vorming nodig. Anders zul je nooit het beeld van God uit kunnen dragen naar de mensen rondom je. Daarom is het belangrijk dat Gods woorden in je gaan leven en je leven van binnenuit gaan veranderen, zodat de uitwerking van buiten ook zichtbaar zal zijn.
In de volgende tekst kunnen we lezen dat het Gods bedoeling is met de mensen dat we steeds meer en meer gaan lijken op Jezus...

  • "Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters." (Romeinen 8:29)

De volgende tekst vergelijkt het Woord van God met een zwaard:

  • "Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten van het hart; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen." (Hebreeën 4:12-13)

Het is noodzakelijk dat de woorden van God tot in het diepst van je leven doordringen en je veranderen. Je kunt namelijk de Bijbel lezen met je verstand en uiteindelijk toch het doel missen. Daarom is het essentieel dat je hart veranderd wordt door de Heilige Geest en het Woord van God ook daar een plaats krijgt.

Heel veel mensen lezen de Bijbel omdat ze denken dat het goed is, maar uiteindelijk komen ze nooit tot Jezus en een levende relatie met Hem. Jezus sprak daar zelf ook al over tijdens zijn aanwezigheid op aarde.

  • "U onderzoekt de Schriften, want u meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het welke van Mij getuigen, en toch wilt u niet tot Mij komen om leven te hebben." (Johannes 5:39-40)

Aan de andere kant ervaren miljoenen mensen verandering en vernieuwing in hun leven, doordat ze Gods Woord tot zich nemen en er naar handelen