Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

De Bijbel is uniek!

De Bijbel is in 66 boeken onderverdeeld en bestaat uit twee grote delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament gaat vooral over de geschiedenis van het volk Israël. Het Nieuwe Testament beschrijft het leven van Jezus en bevat o.a. brieven die geschreven zijn door de apostelen (volgelingen) van Jezus. Die brieven zijn gericht aan de gelovigen die samenkwamen om God te zoeken en opgebouwd te worden door het onderwijs wat Jezus tijdens zijn leven op aarde gaf. Jezus zelf hechtte ook veel waarde aan het Oude Testament wat er toen al was. Hij onderwees de mensen eruit en leerde hen om God lief te hebben en Hem te gehoorzamen.

De Bijbel is zeer uniek, in vergelijking met andere boeken. De volgende zeven punten laten dat duidelijk zien…

 1. De Bijbel is uniek in zijn ontstaan: hij is geschreven door minstens 40 verschillende schrijvers. Ze leefden niet alleen verspreid over ruim 1500 jaar; ze waren ook nog eens totaal verschillend qua opleiding, functie, milieu en cultuur.
 2. De Bijbel is uniek in zijn eenheid: de eenheid die tussen alle Bijbelboeken bestaat is zeer bijzonder. Als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar de voorspellingen over de komst van de Here Jezus en hoe alles daarvan exact is uitgekomen!
 3. De Bijbel is uniek in zijn actualiteit: mensen in vele eeuwen en met allerlei achtergronden hebben de Bijbel met grote belangstelling gelezen. Nog steeds heeft de Bijbel een boodschap voor iedereen. Ongeacht in welke tijd de mens leeft. De Bijbel had 500 jaar geleden een boodschap, maar ook vandaag nog. De Bijbel is het enige geschrift dat leert dat God een relatie met de mensen wil onderhouden en dat Hij daar zelfs naar verlangt. Die liefde gaat zo ver dat Hij zijn eigen Zoon opofferde om de verstoorde relatie tussen Hem en de mensen weer te herstellen.
 4. De Bijbel is uniek in zijn verspreiding: in het jaar 2000 was de Bijbel in meer dan 2200 belangrijke talen vertaald (een bepaald gedeelte). Er zijn nog altijd zo’n 4200 talen (vooral gebieden waar het geloof onbekend is, denk daarbij aan mensen in de rimboe) waarin de Bijbel niet vertaald is.
 5. De Bijbel is uniek in zijn overleving: de oudste handschriften zijn er niet meer, toch zijn er wel betrouwbare kopieën aanwezig. Er is maar één originele uitgave van de Bijbel. Dat zijn de boeken en brieven die onder de leiding van de Heilige Geest op papier zijn gezet. De daarna verschenen exemplaren zijn overgeschreven, vertaald en gedrukt. Toch komen die nauwkeurig overéén met de originele geschriften. Daarnaast heeft de Bijbel alle aanvallen overleefd die op zijn vernietiging waren gericht. Er is geen boek dat gedurende zijn hele bestaan zo heftig en op zoveel verschillende manieren is aangevallen. Toch leeft de Bijbel met zijn boodschap nog steeds.
 6. De Bijbel is uniek in zijn taalkundig karakter: ook de wereldliteratuur is er door beïnvloed. Grote taalkundigen hebben hun waardering uitgesproken over de schoonheid van taal en poëzie in de Bijbel.
 7. De Bijbel is uniek in zijn morele karakter: de richtlijnen die God geeft op bijvoorbeeld het gebied van sexualiteit en hygiëne zijn van grote waarde. Het is bijzonder dat God mensen met fouten en gebreken, ook op dit gebied, als hoofdpersonen ziet.

Je kunt van deze unieke kenmerken kennis nemen, zonder overtuigd te worden dat God spreekt in de Bijbel. Om daarvan overtuigd te worden, hoef je niets weten over de Bijbel, maar moet je de Bijbel zelf aan het woord laten. Het bewijs dat de Bijbel Gods Woord is, ligt in de Bijbel zelf.

 1. Onderrichten: de Bijbel leert je wie God is, wie jij bent en daarnaast schrijft hij over talloze andere onderwerpen. Het is belangrijk om alles wat in de Bijbel beschreven staat niet alleen verstandelijk te aanvaarden, maar boven alles met je hart te geloven. Daarom is het goed om naar samenkomsten te gaan, waar op een gezonde manier vanuit de Bijbel gepreekt wordt en niets afgedaan wordt aan de inhoud van de Bijbelse boodschap.
 2. Weerleggen: het is belangrijk om aanvallen te weerleggen die tot je komen, zowel van binnenuit als van buitenaf. Gods Woord is daar uitermate geschikt voor. Ook de Here Jezus hanteerde het Woord van God, toen de duivel tot Hem kwam om Hem te verzoeken. Hij citeerde driemaal Gods Woord, waarna de duivel van Hem wegging. Dat laat zien dat Jezus het Woord van God kende. Dat is enorm belangrijk. Zeker als aanvallen op je af komen.
 3. Verbeteren: het is helemaal waar dat je in Jezus volkomen rein en heilig bent, als je tot geloof bent gekomen. Toch zul je vaak tekort schieten en leef je nog niet volmaakt. Ook kun je onbewust dingen doen die niet naar de wil van God zijn. God wil je leren zijn weg te gaan in je leven. Hij wil je bemoedigen en aansporen om voor goud te gaan. Het beste van God voor en in jou. Met het uiteindelijke doel dat je meer en meer op Jezus zult lijken en je relatie met Hem verdiept en opgebouwd zal worden, zodat Hij ook in jouw leven alle eer zal krijgen!
 4. Opvoeden in de gerechtigheid: dit betekent dat God je onderwijst hoe je gedrag behoort te zijn tegenover Hem en andere mensen. Zodat je wandel overeen zal komen met de positie (kind van God) die je van God gekregen hebt. God kan je dat leren, doordat je zelf in de Bijbel leest, of doordat andere mensen je dat vanuit de Bijbel leren en uitleggen.

Deze vier punten hebben als doel om je volkomen te laten zijn als zoon of dochter van God. Om tot dat doel te komen is vorming nodig. Anders zul je nooit het beeld van God uit kunnen dragen naar de mensen rondom je. Daarom is het belangrijk dat Gods woorden in je gaan leven en je leven van binnenuit gaan veranderen, zodat de uitwerking van buiten ook zichtbaar zal zijn.

In de volgende tekst kunnen we lezen dat het Gods bedoeling is met de mensen dat we steeds meer en meer gaan lijken op Jezus...

 • "Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters." (Romeinen 8:29)

De volgende tekst vergelijkt het Woord van God met een zwaard…

 • "Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten van het hart; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen…" (Hebreeën 4:12-13)

Het is noodzakelijk dat de woorden van God tot in het diepst van je leven doordringen en je veranderen. Je kunt namelijk de Bijbel lezen met je verstand en uiteindelijk toch het doel missen. Daarom is het essentieel dat je hart veranderd wordt door de Heilige Geest en het Woord van God ook daar een plaats krijgt.

Heel veel mensen lezen de Bijbel omdat ze denken dat het goed is, maar uiteindelijk komen ze nooit tot Jezus en een levende relatie met Hem. Jezus sprak daar zelf ook al over tijdens zijn aanwezigheid op aarde.

 • "U onderzoekt de Schriften, want u meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het welke van Mij getuigen, en toch wilt u niet tot Mij komen om leven te hebben…" (Johannes 5:39-40)

Aan de andere kant ervaren miljoenen mensen verandering en vernieuwing in hun leven, doordat ze Gods Woord tot zich nemen en er naar handelen.

Weerstand tegen de bijbel
De duivel, Gods tegenstander, probeert de kracht van Gods Woord te ondermijnen (verzwakken). Al sinds de schepping, wil hij bij mensen de indruk wekken dat God niet precies bedoelt wat Hij zegt en heeft laten opschrijven. Dat begon al kort na de schepping, toen hij de eerste mensen aan het twijfelen bracht over Gods gesproken woorden.

 • "God heeft zeker wel gezegd…" (Genesis 3:1b)

De duivel schildert God nog steeds voor als Iemand die zijn ware bedoelingen niet heeft bekend gemaakt. Of hij spiegelt de mensen voor dat de Bijbel vol met onduidelijkheden of onwaarheden staat. Hij haat de Bijbel, omdat daarin zijn ondergang beschreven wordt en Jezus Christus als Verlosser wordt geopenbaard. Hij zal proberen je te laten twijfelen aan de betrouwbaarheid van Gods Woord of hij gebruikt andere mensen om je op een dwaalspoor te brengen.

De Bijbel is echter het meest betrouwbare boek in de wereld, omdat het door God zelf geschreven is. Het is Gods verlangen dat je Hem leert te vertrouwen. Ook in wat Hij heeft laten optekenen in de Bijbel. De Bijbel geeft zelf het mooiste weer wat vertrouwen (geloven) is.

 • "Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet…" (Hebreeën 11:1)

Niet alles kun je beredeneren, ook niet wat betreft de Bijbel. Het is namelijk een geestelijk boek en wat er in is opgetekend, is genoeg om tot besef te komen dat het de absolute waarheid is!

 • "Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u, gelovende, het leven hebt in zijn naam…" (Johannes 20:30-31)