Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

headerwieisjezus

Voorspelling Jezus

De komst van Jezus is al lang van tevoren voorzegd. Al gelijk na de zondeval beloofde God dat er een Redder zou komen die de satan zou verslaan.

  • "En Ik (God) zal vijandschap zetten tussen u (satan) en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen…" (Genesis 3:15)

Dit betekent dat de mens en satan altijd vijanden zullen zijn. Eén van de nakomelingen van de mens zal de satan verslaan. Tegelijkertijd zal de satan niet ophouden de mens aan te vallen en zal de mens zwak blijven. Daarom heeft hij iemand nodig die sterker is dan hij om over de satan te regeren.

De profeet Jesaja voorzegde al honderden jaren van tevoren de komst van Jezus.

  • "Daarom zal de Here zelf u een teken geven: zie, de jonkvrouw (maagd) zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven…" (Jesaja 7:14)

Zoals je leest, zie je dat Jezus verschillende namen krijgt. Het zijn allemaal namen die iets van zijn wezen en karakter beschrijven. Zijn “gewone” naam is echter Jezus.

  • "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst…" (Jesaja 9:5)

Daarnaast voorzegde Jesaja ook het lijden van Jezus.
"Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben; Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen! Wij zijn het, die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem. Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij werd als een lam naar de slachtbank geleid; zoals een schaap onder het scheren geen geluid maakt, stond ook Hij zwijgend voor degenen die Hem veroordeelden…" (Jesaja 53:5-7)

Ook David voorzegde al enkele kenmerken over het lijden van Jezus.

  • "Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht; mijn hart is gesmolten als was, het is gesmolten in mijn binnenste; verdroogd als een scherf is mijn kracht, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; in het stof van de dood legt U mij neer. Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen; zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij. Zij verdelen mijn klederen onder elkaar en werpen het lot over mijn gewaad…" (Psalm 22:15-19)

Ook Jezus zelf sprak later over zijn lijden en opstanding.

  • "En Hij zei: de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag worden opgewekt…" (Lucas 9:22)

Naast deze profetieën (voorspellingen) zijn er nog vele anderen profetieën in de Bijbel te vinden, die spreken over Jezus, zijn komst en zijn bediening.